วันออกพรรษา

ประวัติวันออกพรรษา

วันออกพรรษา คือ วันสุดท้ายในการจำพรรษาของ
พระภิกษุสงฆ์หรือวันที่สิ้นสุดระยะการจำพรรษาของพระภิกษุ
ตามวินัยบัญญัติโดยพระวินัยบัญญัติให้พระภิกษุต้องอยู่ประจำที่
หรืออยู่ในวัดแห่งเดียวตลอดระยะเวลา ๓ เดือน ในช่วงฤดูฝน
ซึ่งตรงกับวันขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๑๑ (หรือขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๑๒
ในกรณีเข้าพรรษาหลัง)ของทุกปี
ประวัติความเป็นมาของวันออกพรรษา
เมื่อพระพุทธเจ้าทรงประทับจำพรรษาอยู่ ณ พระเชตวัน
มหาวิหารกรุงสาวัตถีนั้น มีพระภิกษุกลุ่มหนึ่งแยกย้ายกันจำพรรษา
อยู่ตามอารามรอบ ๆ นคร พระภิกษุเหล่านั้นเกรงจะเกิด
การขัดแย้งทะเลาะวิวาทกันจนอยู่ไม่เป็นสุขตลอดพรรษา จึงได้ตั้งกติกาว่าจะไม่พูดจากัน (มูควัตร)
เมื่อถึงวันออกพรรษา พระภิกษุเหล่านั้นก็พากันไปเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าที่พระเชตวันมหาวิหาร
กราบทูลเรื่องทั้งหมดให้ทรงทราบ พระพุทธเจ้าจึงทรงตำหนิว่าอยู่กันเหมือนฝูงปศุสัตว์แล้วทรงมี
พระบรมพุทธานุญาตให้พระภิกษุกระทำการปวารณาต่อกันว่า
“อนุชานามิภิกขะเววัสสังวุตถานัง ภิกขูนัง ตีหิฐาเนหิ
ปะวาเรตุง ทิฏเฐนะวา สุเตนะวา ปะริสังกายะวา…”
แปลว่า “ภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตให้ภิกษุทั้งหลายผู้จำพรรษาแล้วปวารณากัน
ในสามลักษณะ คือด้วยการเห็นก็ดีด้วยการได้ยินก็ดีด้วยการสงสัยก็ดี”
ความสำคัญของวันออกพรรษา
๑. พระสงฆ์ได้รับพระบรมพุทธานุญาตให้จาริกไปค้างแรมที่อื่นได้
๒. เมื่อออกพรรษาแล้วพระสงฆ์จะได้นำความรู้จากหลักธรรมและประสบการณ์ที่ได้รับ
ระหว่างพรรษาไปเผยแพร่แก่ประชาชน
๓. ในวันออกพรรษา พระสงฆ์ได้ทำปวารณา เปิดโอกาสให้เพื่อนภิกษุว่ากล่าวตักเตือน
เรื่องความประพฤติของตนเพื่อให้เกิดความบริสุทธิ์ ความเคารพนับถือ และความสามัคคีกันระหว่าง
สมาชิกของสงฆ์
๔. พุทธศาสนิกชนได้นำแบบอย่างไปทำปวารณาเปิดโอกาสให้ผู้อื่นว่ากล่าวตักเตือนตนเอง
เพื่อประโยชน์ต่อการพัฒนาตนและสร้างสรรค์สังคมต่อไป

วันออกพรรษาในประเทศไทย

วันออกพรรษานี้ เป็นวันปวารณาของพระสงฆ์
โดยตรงที่จะต้องประชุมกันทำปวารณากรรมแทนอุโบสถกรรม
สำหรับพุทธศาสนิกชนฝ่ายคฤหัสถ์ก็ถือว่าเป็นวันพระสำคัญ
มักนิยมไปทำบุญทำทานรักษาศีลและฟังธรรมเป็นกรณีพิเศษ
นอกจากนี้ยังมีประเพณีเนื่องด้วยวันออกพรรษาอีกอย่างหนึ่ง
เรียกว่า“ประเพณีตักบาตรเทโว”
คำว่า “ตักบาตรเทโว” มาจากคำเต็มว่า “ตักบาตรเทโวโรหณะ” คือการตักบาตรเนื่องใน
โอกาสที่พระพุทธเจ้าเสด็จลงจากสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ ซึ่งคัมภีร์อรรถกถาธรรมบทบันทึกไว้ว่า
เมื่อพระพุทธเจ้าแสดงยมกปาฏิหาริย์ (ปาฏิหาริย์เป็นคู่ ๆ) ที่ต้นมะม่วง ใกล้เมืองสาวัตถีแล้ว
ก็เสด็จขึ้นไปจำพรรษาที่ ๗ บนสวรรค์ชั้นดาวดึงส์เพื่อเทศนาพระอภิธรรมโปรดพุทธมารดาเป็นเวลา
๓ เดือน ครั้นออกพรรษาแล้ว พระพุทธเจ้าจึงเสด็จลงสู่มนุษย์โลกทางบันไดพาดลงใกล้เมืองสังกัสสะ
สำหรับพิธีตักบาตรเทโวโรหณะ ที่นิยมกันทั่วไปในปัจจุบันนี้ นิยมจัดทำขึ้นในวัด และ
ถือเป็นหน้าที่ของทางวัดนั้น ๆและทายก ทายิการ่วมกันจัด โดยมีวิธีการปฏิบัติดังต่อไปนี้
๑. ก่อนถึงวันแรม ๑ ค่ำ เดือน ๑๑ ซึ่งเป็นกำหนดวันทำบุญตักบาตรทางวัดจะจัดให้มี
งานทำบุญตักบาตรเทโวโรหณะโดยสิ่งที่ต้องเตรียม คือ
ก) รถทรงพระพุทธรูป หรือคานหามพระพุทธรูป เพื่อชักหรือหามนำหน้าพระสงฆ์
ในการรับบาตร มีที่ตั้งพระพุทธรูปทรงกลางประทับรถหรือคานหามด้วยราชวัติฉัตร ธงโดยรอบ
พอสมควร มีที่ตั้งบาตรสำหรับรับบิณฑบาตตรงหน้าพระพุทธรูป ส่วนตัวรถหรือคานหามก็ประดับ
ประดาให้งดงามได้ตามกำลังและศรัทธา สามารถใช้อุบาสกเป็นผู้เชิญพระพุทธรูปก็ได้และมีผู้ถือบาตร
ตามสำหรับบิณฑบาต
ข) พระพุทธรูปยืน ๑ องค์จะเป็นขนาดเล็กหรือใหญ่ก็ได้ถ้าได้พระปางอุ้มบาตร
ถือว่าเหมาะกับเหตุการณ์ที่สุด แต่ถ้าไม่มีพระปางอุ้มบาตร สามารถใช้พระปางห้ามญาติปางห้ามสมุทร
ปางรำพึง ปางถวายเนตร หรือปางลีลา ปางใดก็ได้เพียงแต่ขอให้เป็นพระพุทธรูปยืนเท่านั้น ทั้งนี้
ไว้สำหรับเชิญขึ้นประดิษฐานบนรถทรงหรือคานหาม แล้วชักหรือหามนำขบวนรับบาตรเทโวโรหณะ
โดยพระพุทธรูปนี้เป็นองค์แทนสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
ค) เตรียมสถานที่ให้ทายก ทายิกาตั้งเครื่องใส่บาตร โดยจะจัดลานวัดหรือบริเวณ
รอบ ๆ อุโบสถเป็นที่กลางแจ้ง จัดให้ตั้งเป็นแถวเรียงรายติดต่อกันไปเป็นลำดับ ๆถ้าทายก ทายิกา
ไม่มากนัก ก็จัดแถวเดียวให้นั่งใส่อยู่ด้านเดียวกันทั้งหมด แต่ถ้ามากก็ให้จัดเป็น ๒ แถว โดย
นั่งหันหน้าเข้าหากัน เว้นช่องกลางระหว่างแถวทั้ง ๒ ไว้สำหรับพระเดินรับบิณฑบาตพอสมควรก็ได

ฆ) แจ้งกำหนดการต่าง ๆ ให้ทายก ทายิกา
ทราบล่วงหน้าก่อนว่าจะกำหนดให้ทำบุญตักบาตรพร้อมกัน
เวลาใด ซึ่งวัดบางแห่งจัดให้มีพระธรรมเทศนา อนุโมทนาทาน
หลังจากพระรับบาตรและฉันเสร็จแล้ว ๑ กัณฑ์ด้วย และวัด
บางแห่งทายก ทายิกามีศรัทธาแรงกล้าก็จะขอให้ทางวัดจัดให้มี
เทศน์ปุจฉาวิสัชนาในตอนบ่ายอีก ๑ กัณฑ์แต่อย่างไรก็ตาม
สิ่งที่สำคัญคือ ต่อจากทำบุญตักบาตรนี้แล้วจะมีพิธีอะไรต่อไป
ก็ต้องแจ้งกำหนดให้ทราบทั่วกันก่อนวันงาน
๒. สำหรับทายก ทายิกาผู้ศรัทธาจะทำบุญตักบาตรเทโวโรหณะ เมื่อทราบกำหนดจาก
ทางวัดแล้วจะต้องตระเตรียมและดำเนินการ ดังนี้
ก) เตรียมภัตตาหารสำหรับใส่บาตรตามศรัทธาของใส่บาตรนอกจากข้าว เครื่องคาวหวาน
จัดเป็นห่อสำหรับใส่บาตรพระรูปหนึ่ง ๆ ตามธรรมเนียม แล้วยังมีสิ่งหนึ่งซึ่งถือเป็นประเพณี
จะขาดเสียมิได้ในงานทำบุญตักบาตรเทโวโรหณะ นั่นคือ ข้าวต้มลูกโยน เพราะถือกันว่าเป็นสัญลักษณ์
ของงานนี้โดยเฉพาะจึงจำเป็นต้องเตรียมของสิ่งนี้ไว้ใส่บาตรด้วย
ข) เมื่อถึงกำหนดวันตักบาตรเทโวโรหณะ ก็นำเครื่องใส่บาตรทั้งหมดไปตั้งวาง
ยังสถานที่ที่ทางวัดจัดเตรียมให้รอจนขบวนพระมาถึงตรงหน้าตนจึงใส่บาตร โดยให้ใส่ตั้งแต่
พระพุทธรูปในรถ หรือคานหามที่นำหน้าพระสงฆ์ไปเป็นลำดับ จนหมดพระสงฆ์ที่รับบิณฑบาตหรือ
หมดของที่เตรียมมา
ค) เมื่อใส่บาตรแล้วก็เป็นอันเสร็จพิธีแต่ถ้าทางวัดจัดให้มีเทศน์ด้วย และพุทธบริษัท
ผู้ศรัทธาจะฟังธรรมต่อ ก็ให้รออยู่ที่วัดจนถึงเวลาเทศน์หรือจะกลับบ้านก่อน แล้วมาฟังเทศน์เมื่อถึง
เวลาเทศน์ก็ได้ตามแต่อัธยาศัย
การร่วมพิธีทำบุญตักบาตรเทโวโรหณะนี้ พุทธศาสนิกชนจะได้พร้อมใจกันทำบุญกุศล
ต่าง ๆ ตามคติประเพณีที่เคยประพฤติปฏิบัติสืบ ๆ กันมาแต่โบราณกาล ซึ่งนอกจากจะได้บุญกุศล
จากการทำบุญแล้ว ยังก่อให้เกิดความสามัคคีภายในชุมชน เพราะคนทั้งหลายเหล่านั้นย่อมจะมา
ร่วมแรงร่วมใจกันจัดการ เตรียมงาน และดำเนินพิธีตักบาตรเทโวโรหณะให้ลุล่วงไปได้ด้วยดี
หลักธรรมที่ควรปฏิบัติ
ในเทศกาลออกพรรษานี้ มีหลักธรรมสำคัญที่ควรนำไปปฏิบัติคือ ปวารณา ได้แก่
การเปิดโอกาสให้ผู้อื่นว่ากล่าวตักเตือนตนเองได้ในการปวารณานี้อาจแบ่งบุคคลออกเป็น ๒ ฝ่าย คือ
๑. ผู้ว่ากล่าวตักเตือน จะต้องเป็นผู้มีเมตตา ปรารถนาดีต่อผู้ที่ตนว่ากล่าวตักเตือน
เรียกว่า มีเมตตาทางกาย ทางวาจาและทางใจพร้อมมูล

๒. ผู้ถูกว่ากล่าวตักเตือน ต้องมีใจกว้าง มองเห็นความปรารถนาดีของผู้ตักเตือน ดีใจ
มีผู้มาบอกขุมทรัพย์ให้
การปวารณานี้จึงเป็นคุณธรรมสร้างความสมัครสมานสามัคคีและดำรงความบริสุทธิ์
หมดจดไว้ในสังคมพระสงฆ์การปวารณาแม้จะเป็นสังฆกรรมของสงฆ์ก็อาจนำมาประยุกต์ใช้กับ
สังคมชาวบ้านได้ด้วย เช่น การปวารณากันระหว่างสมาชิกในครอบครัว ในสถานศึกษา ในสถานที่
ทำงาน พนักงานในห้างร้าน บริษัท และหน่วยราชการ เป็นต้น
กิจกรรมต่างๆ ที่ควรปฏิบัติในวันออกพรรษา
๑. ทำบุญตักบาตรอุทิศส่วนกุศลให้แก่ญาติผู้ล่วงลับ
๒. ไปวัดเพื่อปฏิบัติธรรม ฟังพระธรรมเทศนา
๓. ร่วมกุศลธรรม “ตักบาตรเทโว”
๔. ปัดกวาดบ้านเรือนให้สะอาด ประดับธงชาติตามอาคารบ้านเรือนและสถานที่ราชการ
และประดับธงชาติและธงธรรมจักรตามวัดและสถานที่สำคัญทางพระพุทธศาสนา
๕. ตามสถานที่ราชการ สถานที่ศึกษาและที่วัด ควรจัดให้มีนิทรรศการ การบรรยาย
หรือบรรยายธรรมเกี่ยวกับวันออกพรรษาฯลฯเพื่อให้ความรู้แก่ประชาชนและผู้สนใจทั่วไป

วันออกพรรษา 2557

ตุลาคม 2557 

อาทิตย์ จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสบดี ศุกร์ เสาร์
1
ขึ้น ๘ ค่ำ
เดือนสิบเอ็ด(๑๑)
ปีมะเมีย
2
ขึ้น ๙ ค่ำ
เดือนสิบเอ็ด(๑๑)
ปีมะเมีย
3
ขึ้น ๑๐ ค่ำ
เดือนสิบเอ็ด(๑๑)
ปีมะเมีย
4
ขึ้น ๑๑ ค่ำ
เดือนสิบเอ็ด(๑๑)
ปีมะเมีย
5
ขึ้น ๑๒ ค่ำ
เดือนสิบเอ็ด(๑๑)
ปีมะเมีย
6
ขึ้น ๑๓ ค่ำ
เดือนสิบเอ็ด(๑๑)
ปีมะเมีย
7
ขึ้น ๑๔ ค่ำ
เดือนสิบเอ็ด(๑๑)
ปีมะเมีย

วันออกพรรษา

 

ขึ้น ๑๕ ค่ำ
เดือนสิบเอ็ด(๑๑)
ปีมะเมีย


9
แรม ๑ ค่ำ
เดือนสิบเอ็ด(๑๑)
ปีมะเมีย
10
แรม ๒ ค่ำ
เดือนสิบเอ็ด(๑๑)
ปีมะเมีย
11
แรม ๓ ค่ำ
เดือนสิบเอ็ด(๑๑)
ปีมะเมีย
12
แรม ๔ ค่ำ
เดือนสิบเอ็ด(๑๑)
ปีมะเมีย
13
แรม ๕ ค่ำ
เดือนสิบเอ็ด(๑๑)
ปีมะเมีย
14
แรม ๖ ค่ำ
เดือนสิบเอ็ด(๑๑)
ปีมะเมีย
15
แรม ๗ ค่ำ
เดือนสิบเอ็ด(๑๑)
ปีมะเมีย
16
แรม ๘ ค่ำ
เดือนสิบเอ็ด(๑๑)
ปีมะเมีย
17
แรม ๙ ค่ำ
เดือนสิบเอ็ด(๑๑)
ปีมะเมีย
18
แรม ๑๐ ค่ำ
เดือนสิบเอ็ด(๑๑)
ปีมะเมีย
19
แรม ๑๑ ค่ำ
เดือนสิบเอ็ด(๑๑)
ปีมะเมีย
20
แรม ๑๒ ค่ำ
เดือนสิบเอ็ด(๑๑)
ปีมะเมีย
21
แรม ๑๓ ค่ำ
เดือนสิบเอ็ด(๑๑)
ปีมะเมีย
22
แรม ๑๔ ค่ำ
เดือนสิบเอ็ด(๑๑)
ปีมะเมีย
23
ขึ้น ๑ ค่ำ
เดือนสิบสอง(๑๒)
ปีมะเมีย

วันปิยมหาราช
24
ขึ้น ๒ ค่ำ
เดือนสิบสอง(๑๒)
ปีมะเมีย
25
ขึ้น ๓ ค่ำ
เดือนสิบสอง(๑๒)
ปีมะเมีย
26
ขึ้น ๔ ค่ำ
เดือนสิบสอง(๑๒)
ปีมะเมีย
27
ขึ้น ๕ ค่ำ
เดือนสิบสอง(๑๒)
ปีมะเมีย
28
ขึ้น ๖ ค่ำ
เดือนสิบสอง(๑๒)
ปีมะเมีย
29
ขึ้น ๗ ค่ำ
เดือนสิบสอง(๑๒)
ปีมะเมีย
30
ขึ้น ๘ ค่ำ
เดือนสิบสอง(๑๒)
ปีมะเมีย
31
ขึ้น ๙ ค่ำ
เดือนสิบสอง(๑๒)
ปีมะเมีย

————————————–

เรียนต่อต่างประเทศกับเรา Study Square co.,Ltd.Study Square Co., Ltd 

Study Square Co., Ltd เตรียมทีมงานมืออาชีพ เพื่อแนะแนวเรียนต่อต่างประเทศ เรียนต่ออังกฤษ เรียนต่อออสเตรเลีย เรียนต่ออเมริกา บริการด้วยแนะแนวเรียนต่ออย่างมีคุณภาพและความเป็นธรรม เพื่อความสำเร็จในการศึกษาต่อของนักเรียนในสหรัฐอเมริกา อังกฤษ ออสเตรเลีย อย่างแท้จริง

หลาย ๆ คนอาจคิดว่าการเรียนต่อ ประเทศอังกฤษ อเมริกา ประเทศออสเตรเลีย เป็นเรื่องไกลเกินเอื้อม ซึ่งในความเป็นจริงนั้น อาจไม่ยากอย่างที่คิด เพียงแค่ติดต่อเรา Study Square ยินดีบริการ เพื่อการเรียนในอังกฤษ อเมริกา ออสเตรเลีย ด้วยทีมงานมืออาชีพ ให้ความรู้ในการศึกษาต่ออังกฤษ ศึกษาต่ออเมริกา ศึกษาต่อออสเตรเลีย อย่างถูกต้องรู้จริง บริการด้านวีซ่า วีซ่าอังกฤษ วีซ่าอเมริกา วีซ่าออสเตรเลีย ด้วยประสบการณ์อันยาวนาน ยินดีบริการด้วยใจอย่างเต็มความสามารถของทีมงาน

ติดต่อเพื่อเรียนต่อกับเราที่ Study Square Co.,Ltd. 5 Leabkunaikim1 Lane, Leabkunaikim1 Rd, Srikan, Donmuang, Bangkok, 10210 Thailand.

Tell : 089-1261024, 02-9291231 (พี่กฤต)

email : studysquares@hotmail.com, studysquares@ymail.com
Line : 089-1261024, Skype : krit2519

Facebook : http://www.facebook.com/pkrit.squares

 

 

Share and Enjoy

  • Facebook
  • Twitter
  • Delicious
  • LinkedIn
  • StumbleUpon
  • Add to favorites
  • Email
  • RSS