Welcome to Magazine Premium

You can change this text in the options panel in the admin

There are tons of ways to configure Magazine Premium... The possibilities are endless!

Member Login
Lost your password?

วันเข้าพรรษา 2557

กันยายน 6, 2013
By

วันเข้าพรรษาความหมายของวันเข้าพรรษา

“พรรษา” แปลว่า “ฤดูฝน” ปีหนึ่งก็ผ่านฤดูฝนหนึ่งครั้ง คนที่อยู่มาเท่านั้นเท่านี้ฝนก็คืออยู่มาเท่านั้นปี ในที่ทั่ว ๆ ไป จึงแปลพรรษากันว่า ปี “เข้าพรรษา” ก็คือ “เข้าฤดูฝน” คือ ถึงเวลาที่จะต้องหยุดการเดินทางในฤดูฝน พักอยู่ในที่ใดที่หนึ่ง เป็นประจำ โดยไม่แรมคืนที่อื่น เพราะเหตุนี้ จึงมีคำเกิดขึ้น อีกคำหนึ่ง คือคำว่า“จำพรรษา”
“จำพรรษา”ก็คืออยู่ประจำวัดในฤดูฝน หมายความว่า พระสงฆ์จะต้องอยู่ในวัดที่ตนอธิษฐานพรรษาตลอด ๓ เดือน ในฤดูฝน จะไปแรมคืนที่อื่นไม่ได้ นอกจากมีเหตุจำเป็น “วันเข้าพรรษา” ก็คือ วันที่พระสงฆ์ทำพิธีอธิษฐาน พรรษาซึ่งเป็นวันแรกของการจำพรรษา “อธิษฐาน” แปลว่า ตั้งใจกำหนดแน่นอนลงไป “อธิษฐานพรรษา” ก็คือ ตั้งใจกำหนดแน่นอนลงไปว่าจะอยู่ ประจำณที่นั้นตลอด ๓ เดือนในฤดูฝน

ประวัติวันเข้าพรรษา

มูลเหตุที่พระสงฆ์ต้องจำพรรษา กล่าวความตามบาลี วัสสูปนายิกขันธกะ คัมภีร์มหาวรรคพระวินัยปิฎก เล่มที่ ๑ ว่า ในมัชฌิมประเทศสมัยโบราณ คืออินเดียตอนเหนือ เมื่อถึงฤดูฝน พื้นที่เป็นโคลนเลนทั่วไป ไม่สะดวกแก่การเดินทาง คราวหนึ่งมีพระผู้ที่เรียกว่า ฉัพพัคคีย์ คือเป็นกลุ่ม ๖ รูป ด้วยกัน ไม่รู้จักกาล เที่ยวไปทุกฤดูกาล ไม่หยุดพักเลย แม้ใน ฤดูฝนก็ยังเดินทางเที่ยวเหยียบย่ำข้าวกล้า หญ้าระบัด และสัตว์ เล็กๆ ตาย คนทั้งหลายพากันติเตียนว่าในฤดูฝนแม้พวกเดียรถีย์
และปริพาชกเขาก็ยังหยุด ที่สุดจนนกก็ยังรู้จักทำรังบนยอดไม้เพื่อหลบฝน แต่พระสมณศากยบุตรทำไมจึงยังเที่ยวอยู่ทั้ง ๓ ฤดู เหยียบย่ำข้าวกล้าและต้นไม้ที่เป็นของเป็นอยู่และทำให้สัตว์ตาย เป็นอันมาก เมื่อพระพุทธองค์ทรงทราบเรื่อง ขณะนั้นพระองค์ประทับ อยู่ ณ พระเวฬุวัน เมืองราชคฤห์แคว้นมคธจึงรับสั่งให้พระสงฆ์
ประชุมพร้อมกันตรัสถามจนได้ความเป็นจริงแล้ว จึงได้วางระเบียบ ให้พระภิกษุเข้าอยู่ประจำที่แห่งเดียวในฤดูฝนตลอดระยะเวลา๓ เดือน เรียกว่า จำพรรษา ด้วยเหตุนี้ภิกษุสงฆ์ที่อธิษฐาน เข้าพรรษาแล้วจะไปค้างแรมที่อื่นนอกเหนือจากอาวาสหรือที่อยู่ ของตนไม่ได้แม้แต่คืนเดียว หากไปแล้วไม่สามารถกลับมาในเวลา ที่กำหนด คือก่อนรุ่งสว่างถือว่าพระภิกษุรูปนั้นขาดพรรษา  วันเข้าพรรษาในประเทศไทย ตามประวัติศาสตร์ พุทธศาสนิกชนชาวไทยได้เริ่มบำเพ็ญกุศลเนื่องในเทศกาลเข้าพรรษานี้ตั้งแต่กรุงสุโขทัย เป็นราชธานีดังที่ปรากฏในหลักศิลาจารึกว่า “พ่อขุนรามคำแหงเจ้าเมืองสุโขทัยทั้งชาวแม่ชาวเจ้า ทั้งท่วยปั่ว ท่วยนาง ลูกเจ้าลูกขุน ทั้งสิ้นทั้งหลาย ทั้งหญิงทั้งชาย ฝูงท่วย มีศรัทธาในพุทธศาสน์ มักทรงศีล เมื่อพรรษาทุกคน” และมีหลักฐานปรากฏอยู่ในหนังสือ เรื่อง “นางนพมาศ หรือตำรับท้าวศรีจุฬาลักษณ์” พอสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้ เมื่อถึงวันกลางเดือน ๘ ซึ่งเป็นวันเข้าพรรษาจะมีการ สักการบูชาเป็นพระราชพิธีใหญ่ พระภิกษุสงฆ์จะอยู่จำพรรษา ตลอดเวลา ๓ เดือนทั่วไปทุกวัด ฝ่ายพวกพราหมณ์ก็จะ บำเพ็ญพรตสมาทานศีลบูชาไฟตามลัทธิของตน ส่วนพุทธศาสนิกชนชาวสุโขทัย นับแต่พระมหากษัตริย์ ลงมาถึงประชาชน ชาวบ้านทั่วไปต่างประกอบการบุญการกุศล ทั่วหน้ากัน เป็นต้นว่า มีการถวายสังฆทาน ถวายผ้าจำนำพรรษา ถวายผ้าอาบน้ำฝน ถวายสลากภัต ถวายเทียนพรรษา สมาทาน อุโบสถศีล ละเว้นอบายมุขและฟังธรรมเทศนาทุกวันพระมิได้ขาด ประชาชนก็ประกอบอาชีพการงานของตนสมกับฐานะสติปัญญา ด้วยการอาศัยหลักธรรมคำสอนทางพระพุทธศาสนา ประชาชน จึงอยู่ดีมีสุขโดยทั่วหน้า การปฏิบัติตนในวันเข้าพรรษา ในวันนี้หรือก่อนวันนี้หนึ่งวัน พุทธศาสนิกชนมักจะจัด เครื่องสักการะ เช่น ดอกไม้ ธูปเทียน เครื่องใช้ เช่น สบู่ยาสีฟัน เป็นต้น มาถวายพระภิกษุสามเณรที่ตนเคารพนับถือ ที่สำคัญ คือ มีประเพณีหล่อเทียนขนาดใหญ่เพื่อให้จุดบูชาพระประธาน ในโบสถ์อยู่ได้ตลอด ๓ เดือน มีการประกวดเทียนพรรษา โดยจัดเป็นขบวนแห่ทั้งทางบกและทางน้ำ แม้การเข้าพรรษาจะเป็นเรื่องของภิกษุ แต่พุทธศาสนิกชน ก็ถือเป็นโอกาสที่จะได้ทำบุญรักษาศีลและชำระจิตใจให้ผ่องใส ก่อนวันเข้าพรรษาชาวบ้านก็จะไปช่วยพระทำความสะอาดเสนาสนะ ซ่อมแซมกุฏิวิหาร และอื่น ๆ พอถึงวันเข้าพรรษาก็จะไปร่วมทำบุญตักบาตร ฟังเทศน์ ฟังธรรม และรักษาอุโบสถศีล กันที่วัด บางคนอาจตั้งใจงดเว้นอบายมุขต่าง ๆ เป็นกรณีพิเศษ เช่น งดเสพสุรางดฆ่าสัตว์ เป็นต้น ตลอด ๓ เดือน อนึ่ง บิดามารดามักจะจัดพิธีอุปสมบทให้บุตรหลาน ของตน โดยถือกันว่าการเข้าบวชเรียนและอยู่จำพรรษาในระหว่างนี้จะได้รับอานิสงส์อย่างสูง สำหรับการปฏิบัติอื่น ๆ ก็จะมีการถวายผ้าอาบน้ำฝน การอธิษฐานตนว่าจะประพฤติ ปฏิบัติให้อยู่ในกรอบของศีลห้า ศีลแปด ฟังเทศน์ ฟังธรรม ตามระยะเวลาที่กำหนดโดยเคร่งครัดตามกำลังศรัทธาและ ขีดความสามารถของตน

วันเข้าพรรษา2557

กรกฎาคม 2557

 
อาทิตย์ จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสบดี ศุกร์ เสาร์

1
ขึ้น ๕ ค่ำ
เดือนแปด(๘)
ปีมะเมีย

2
ขึ้น ๖ ค่ำ
เดือนแปด(๘)
ปีมะเมีย

3
ขึ้น ๗ ค่ำ
เดือนแปด(๘)
ปีมะเมีย

4
ขึ้น ๘ ค่ำ
เดือนแปด(๘)
ปีมะเมีย

5
ขึ้น ๙ ค่ำ
เดือนแปด(๘)
ปีมะเมีย

6
ขึ้น ๑๐ ค่ำ
เดือนแปด(๘)
ปีมะเมีย

7
ขึ้น ๑๑ ค่ำ
เดือนแปด(๘)
ปีมะเมีย

8
ขึ้น ๑๒ ค่ำ
เดือนแปด(๘)
ปีมะเมีย

9
ขึ้น ๑๓ ค่ำ
เดือนแปด(๘)
ปีมะเมีย

10
ขึ้น ๑๔ ค่ำ
เดือนแปด(๘)
ปีมะเมีย

11
ขึ้น ๑๕ ค่ำ
เดือนแปด(๘)
ปีมะเมีย

วันอาสาฬหบูชา

12 

วันเข้าพรรษา

แรม ๑ ค่ำ
เดือนแปด(๘)
ปีมะเมีย


13
แรม ๒ ค่ำ
เดือนแปด(๘)
ปีมะเมีย

14
แรม ๓ ค่ำ
เดือนแปด(๘)
ปีมะเมีย

วันหยุดชดเชย

15
แรม ๔ ค่ำ
เดือนแปด(๘)
ปีมะเมีย

16
แรม ๕ ค่ำ
เดือนแปด(๘)
ปีมะเมีย

17
แรม ๖ ค่ำ
เดือนแปด(๘)
ปีมะเมีย

18
แรม ๗ ค่ำ
เดือนแปด(๘)
ปีมะเมีย

19
แรม ๘ ค่ำ
เดือนแปด(๘)
ปีมะเมีย

20
แรม ๙ ค่ำ
เดือนแปด(๘)
ปีมะเมีย

21
แรม ๑๐ ค่ำ
เดือนแปด(๘)
ปีมะเมีย

22
แรม ๑๑ ค่ำ
เดือนแปด(๘)
ปีมะเมีย

23
แรม ๑๒ ค่ำ
เดือนแปด(๘)
ปีมะเมีย

24
แรม ๑๓ ค่ำ
เดือนแปด(๘)
ปีมะเมีย

25
แรม ๑๔ ค่ำ
เดือนแปด(๘)
ปีมะเมีย

26
แรม ๑๕ ค่ำ
เดือนแปด(๘)
ปีมะเมีย

27
ขึ้น ๑ ค่ำ
เดือนเก้า(๙)
ปีมะเมีย

28
ขึ้น ๒ ค่ำ
เดือนเก้า(๙)
ปีมะเมีย

29
ขึ้น ๓ ค่ำ
เดือนเก้า(๙)
ปีมะเมีย

30
ขึ้น ๔ ค่ำ
เดือนเก้า(๙)
ปีมะเมีย

31
ขึ้น ๕ ค่ำ
เดือนเก้า(๙)
ปีมะเมีย

————————————–

เรียนต่อต่างประเทศกับเรา Study Square co.,Ltd.Study Square Co., Ltd 

Study Square Co., Ltd เตรียมทีมงานมืออาชีพ เพื่อแนะแนวเรียนต่อต่างประเทศ – เรียนต่ออังกฤษ เรียนต่อออสเตรเลีย เรียนต่ออเมริกา บริการด้วยแนะแนวเรียนต่ออย่างมีคุณภาพและความเป็นธรรม เพื่อความสำเร็จในการศึกษาต่อของนักเรียนในสหรัฐอเมริกา อังกฤษ ออสเตรเลีย อย่างแท้จริง

หลาย ๆ คนอาจคิดว่าการเรียนต่อ ประเทศอังกฤษ อเมริกา ประเทศออสเตรเลีย เป็นเรื่องไกลเกินเอื้อม ซึ่งในความเป็นจริงนั้น อาจไม่ยากอย่างที่คิด เพียงแค่ติดต่อเรา Study Square ยินดีบริการ เพื่อการเรียนในอังกฤษ อเมริกา ออสเตรเลีย ด้วยทีมงานมืออาชีพ ให้ความรู้ในการศึกษาต่ออังกฤษ ศึกษาต่ออเมริกา ศึกษาต่อออสเตรเลีย อย่างถูกต้องรู้จริง บริการด้านวีซ่า วีซ่าอังกฤษ วีซ่าอเมริกา วีซ่าออสเตรเลีย ด้วยประสบการณ์อันยาวนาน ยินดีบริการด้วยใจอย่างเต็มความสามารถของทีมงาน

ติดต่อเพื่อเรียนต่อกับเราที่ Study Square Co.,Ltd. 5 Leabkunaikim1 Lane, Leabkunaikim1 Rd, Srikan, Donmuang, Bangkok, 10210 Thailand.

Tell : 089-1261024, 02-9291231 (พี่กฤต)

email : studysquares@hotmail.com, studysquares@ymail.com
Line : 089-1261024, Skype : krit2519

Facebook : http://www.facebook.com/pkrit.squares

 

 

 

 

Share and Enjoy

  • Facebook
  • Twitter
  • Delicious
  • LinkedIn
  • StumbleUpon
  • Add to favorites
  • Email
  • RSS

Tags: , , , , ,
ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *
วันน่าสนใจ

Recently Updated Pages