Welcome to Magazine Premium

You can change this text in the options panel in the admin

There are tons of ways to configure Magazine Premium... The possibilities are endless!

Member Login
Lost your password?

Posts Tagged ‘ สมัคร ราชภัฏบุรีรัมย์ ’

มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ รับตรง 2557

0
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ รับตรง 2557

รับสมัครนักศึกษาเพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ประเภทรับตรง ประจำปีการศึกษา  2557 ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ จะเปิดรับสมัครสอบคัดเลือกนักเรียน นักศึกษา เพื่อเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ระดับปริญญาตรี 4 ปี และระดับปริญญาตรี 5 ปี ประจำปีการศึกษา 2557 โดยมีรายละเอียดดังนี้ คุณสมบัติของผู้สมัคร (1) กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในชั้นปีสุดท้าย หรือสำเร็จการศึกษาระดับ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6หรือเทียบเท่า ทั้งนี้ต้องสำเร็จการศึกษา ภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2557 (2) ไม่เป็นพระภิกษุ สามเณรในพระพุทธศาสนา (3) มีร่างกายแข็งแรงไม่เป็นโรคต่อไปนี้ คือ โรคเรื้อน วัณโรคระยะอันตราย โรคเท้าช้าง ในระยะปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม ติดยาเสพติดให้โทษอย่างร้ายแรง และโรคพิษสุราเรื้อรัง (4) มีความประพฤติเรียบร้อย หลักฐานประกอบการสมัคร – ใบสมัครที่กรอกข้อมูลสมบูรณ์แล้ว จำนวน 1 ฉบับ – ใบแสดงผลการเรียน (ม.4 –...
Read More »