Welcome to Magazine Premium

You can change this text in the options panel in the admin

There are tons of ways to configure Magazine Premium... The possibilities are endless!

Member Login
Lost your password?

Posts Tagged ‘ ราชมงคลอีสาน ’

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน รับตรง2557

0
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน รับตรง2557

 ตรวจสอบสถานะการชำระเงินค่าสมัคร ได้หลังจาำกชำระเงินแล้ว 3-5 วันทำการ  ตรวจสอบสถิติการรับสมัครนักศึกษาระบบโควตา หลักฐานประกอบการสอบ 1. สำเนาใบระเบียนผลการเรียน (Transcript) ตลอดหลักสูตร (ยกเว้นภาคการศึกษาสุดท้าย) จำนวน  1   ฉบับ 2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน (พร้อมฉบับจริง) จำนวน  1   ฉบับ 3. เอกสารอื่นๆ ถ้ามี วิธีการสมัคร (วันที่ 16  กันยายน  2556 – วันที่ 26 พฤศจิกายน  2556) สมัครผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เว็บไซต์ www.oapr.rmuti.ac.th ผู้สมัครอ่านรายละเอียดการสมัครระบบโควตาและวิธีการกรอกข้อมูลให้เข้าใจก่อนทำการสมัคร ผู้สมัครกรอกข้อมูลรายละเอียดให้ครบถ้วน  ถูกต้อง และชัดเจน ผู้สมัครกรอกข้อมูลแล้วให้ตรวจสอบข้อมูลในใบสมัครให้ถูกต้องก่อนที่จะบันทึกข้อมูล หากบันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้วไม่สามารถเปลี่ยนแปลงข้อมูลดังกล่าวได้  ถ้าต้องการเปลี่ยนแปลงข้อมูลให้ดำเนินการสมัครใหม่ พิมพ์ใบสมัครและนำใบแจ้งยอดการชำระเงินค่าสมัครสอบคัดเลือก 200 บาท ไปชำระเงินที่ธนาคารตามที่ระบุในใบสมัครทั่วประเทศ  (สามารถดำเนินการได้ตั้งแต่วันที่ 16  กันยายน  2556 – วันที่ 26...
Read More »

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน รับสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2555

2
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน รับสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2555

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน รับสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2555 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ปฏิทินการรับสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี?หลักสูตร?4?ปี,5?ปี (รับวุฒิ?ม.6/ปวช.?เท่านั้น) กำหนดการ กิจกรรม / หน่วยงานที่รับผิดชอบ 15?ธันวาคม?2554??- 29?กุมภาพันธ์ 2555 การสมัครผ่านเว็บไซต์ สมัครทางเว็บไซต์?www.info.rmutt.ac.th 1?-?29?กุมภาพันธ์ 2555 การสมัครด้วยตนเอง ?สมัครด้วยตนเอง?ณ.สถานที่ที่มหาวิทยาลัยฯในเครือข่ายราชมงคลแต่ละแห่งเป็นผู้กำหนด 15?ธันวาคม?2554??- 29??กุมภาพันธ์ 2555 การชำระเงิน ?1.?Counter??Service ?2.?ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ?3. ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ?4. ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ?5. ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ตั้งแต่วันที่?6??มีนาคม??2555 การตรวจสถานที่สอบและพิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ ?ผู้สมัครตรวจเลขที่นั่งสอบและสถานที่สอบทางเว็บไซต์?www.info.rmutt.ac.th หมายเหตุ?:?ผู้สมัครจะต้องไปสอบ?ณ?สนามสอบของ?มทร.?ที่ผู้สมัครเลือกสาขาวิชาเป็นอันดับ?1?เท่านั้น ??เป็นต้นไป 17??มีนาคม?2555 (เวลา?9.00?น.?-?16.30?น.) การสอบคัดเลือก ????1.?หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.) ???2.?หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) ????3.?หลักสูตรการแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต (พทป.บ.)...
Read More »

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ขอเชิญนักศึกษา เข้าร่วมโครงการสร้างเสริมสุขภาพในกลุ่มวัยรุ่น ในวันที่ 27-28 มกราคม 2555

1
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ขอเชิญนักศึกษา เข้าร่วมโครงการสร้างเสริมสุขภาพในกลุ่มวัยรุ่น ในวันที่ 27-28 มกราคม 2555

  ด้วยคลินิกชุมชนอบอุ่นมหาชัยร่วมกับฝ่ายสุขภาพและอนามัย กองพัฒนานักศึกษา กำหนดจัดโครงการสร้างเสริมสุขภาพในกลุ่มวัยรุ่น   โดยจัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้เรื่อง การควบคุมป้องกันโรคเอดส์ อุบัติเหตุและยาเสพติด ในวันศุกร์ที่ 27 มกราคม 2555 เวลา 08.30 น.???12.00 น. ณ ห้องประชุมโรงแรมไทยอินเตอร์??ถนนยมราช อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา??และจะนำนักศึกษา ศึกษาดูงานในวันที่ 28 มกราคม 2555 เวลา 05.00 น.???18.00 น. ที่วัดพระบาทน้ำพุ??จังหวัดลพบุรี และวัดถ้ำกระบอก จังหวัดสระบุรี??ในการนี้ ขอเชิญชวนนักศึกษาที่สนใจเข้าร่วมโครงการดังกล่าว???สามารถลงชื่อเข้าร่วมกิจกรรมได้ที่ระบบลงทะเบียนกิจกรรมนักศึกษาออนไลน์ หรือ ติดต่อฝ่ายสุขภาพและอนามัย??อาคาร 8 ชั้น 1??(ภายในวันที่ 20 มกราคม 2555) หมายเหตุ????????นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการทั้งสองวัน??จะได้คะแนนหน่วยกิจกรรม??5??หน่วย กำหนดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพในกลุ่มวัยรุ่น (อบรมความรู้เรื่อง โรคเอดส์? อุบัติเหตุ และยาเสพติด) วันศุกร์ที่ 27 มกราคม 2555?? เวลา 08.30 น. ?...
Read More »