Welcome to Magazine Premium

You can change this text in the options panel in the admin

There are tons of ways to configure Magazine Premium... The possibilities are endless!

Member Login
Lost your password?

Posts Tagged ‘ ราชมงคลอีสาน ’

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน รับตรง2557

0
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน รับตรง2557

 ตรวจสอบสถานะการชำระเงินค่าสมัคร ได้หลังจาำกชำระเงินแล้ว 3-5 วันทำการ  ตรวจสอบสถิติการรับสมัครนักศึกษาระบบโควตา หลักฐานประกอบการสอบ 1. สำเนาใบระเบียนผลการเรียน (Transcript) ตลอดหลักสูตร (ยกเว้นภาคการศ
Read More »

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน รับสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2555

2
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน รับสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2555

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน รับสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2555 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ปฏิทินการรับสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี?หลักสูตร?4?ปี,5?ปี
Read More »

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ขอเชิญนักศึกษา เข้าร่วมโครงการสร้างเสริมสุขภาพในกลุ่มวัยรุ่น ในวันที่ 27-28 มกราคม 2555

1
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ขอเชิญนักศึกษา เข้าร่วมโครงการสร้างเสริมสุขภาพในกลุ่มวัยรุ่น ในวันที่ 27-28 มกราคม 2555

  ด้วยคลินิกชุมชนอบอุ่นมหาชัยร่วมกับฝ่ายสุขภาพและอนามัย กองพัฒนานักศึกษา กำหนดจัดโครงการสร้างเสริมสุขภาพในกลุ่มวัยรุ่น   โดยจัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้เรื่อง การควบคุมป้องกันโรคเอดส์ อุบัติเหตุ
Read More »
ข้ามไปยังทูลบาร์