Welcome to Magazine Premium

You can change this text in the options panel in the admin

There are tons of ways to configure Magazine Premium... The possibilities are endless!

Member Login
Lost your password?

Posts Tagged ‘ รับตรงลาดกระบัง 57 ’

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง รับตรง2557

0
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง รับตรง2557

1. คณะเทคโนโลยีการเกษตร 2. วิทยาลัยบริหารและจัดการ 3. วิทยาลัยบริหารและจัดการ (วิทยาเขตชุมพร) 4. คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 5. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 6. คณะอุตสาหกรรมเกษตร 7. วิทยาลัยนาโนเทคโนโลยีฯ คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์(บางสาขาวิชา) คณะวิทยาศาสตร์ วิทยาลัยนานาชาติ และวิทยาลัยนวัตกรรมฯ จะแจ้งประกาศและกำหนดการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อ ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2557 ประมาณปลายเดือนกันยายน พ.ศ. 2556 แหล่งที่มา http://www.reg.kmitl.ac.th/directEnt/infoPage.php ———————————– เรียนต่อต่างประเทศ กับเรา Study Square co.,Ltd.Study Square Co., Ltd  Study Square Co., Ltd เตรียมทีมงานมืออาชีพ เพื่อแนะแนวเรียนต่อต่างประเทศ - เรียนต่ออังกฤษ เรียนต่อออสเตรเลีย เรียนต่ออเมริกา บริการด้วยแนะแนวเรียนต่ออย่างมีคุณภาพและความเป็นธรรม เพื่อความสำเร็จในการศึกษาต่อของนักเรียนในสหรัฐอเมริกา อังกฤษ ออสเตรเลีย อย่างแท้จริง หลาย ๆ คนอาจคิดว่าการเรียนต่อ ประเทศอังกฤษ อเมริกา ประเทศออสเตรเลีย เป็นเรื่องไกลเกินเอื้อม ซึ่งในความเป็นจริงนั้น อาจไม่ยากอย่างที่คิด เพียงแค่ติดต่อเรา Study Square ยินดีบริการ เพื่อการเรียนในอังกฤษ อเมริกา ออสเตรเลีย ด้วยทีมงานมืออาชีพ ให้ความรู้ในการศึกษาต่ออังกฤษ ศึกษาต่ออเมริกา ศึกษาต่อออสเตรเลีย อย่างถูกต้องรู้จริง...
Read More »