Welcome to Magazine Premium

You can change this text in the options panel in the admin

There are tons of ways to configure Magazine Premium... The possibilities are endless!

Member Login
Lost your password?

Posts Tagged ‘ ม.หัวเฉียว2557 ’

มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ รับสมัคร2557

0
มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ รับสมัคร2557

ระเบียบการรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2557 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ รอบการรับสมัครเข้าศึกษา 1. โครงการรับตรงร่วมกับมหาวิทยาลัยขอนแก่น (21 จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) 2. โครงการรับตรงร่วมกับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ (14 จังหวัดภาคใต้) 3. โครงการรับตรงร่วมกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (17 จังหวัดภาคเหนือ) 4. โครงการพิเศษ – โครงการ “เด็กดีมีที่เรียน” – โครงการสนับสนุนทุนการศึกษา “ร่มโพธิ์ทอง” – โครงการสนับสนุนทุนการศึกษา “เยาวชนอาสาพัฒนาสังคม” เพื่อเข้าศึกษาคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์และสวัสดิการสังคม – โครงการสนับสนุนทุนการศึกษา “ทุนภาษาจีน” เพื่อเข้าศึกษาคณะภาษาและวัฒนธรรมจีน – โครงการสนับสนุนทุนการศึกษา “ปลูกต้นกล้าพยาบาล 3 สถาบัน” เพื่อเข้าศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ – โครงการสนับสนุนทุนการศึกษา “ทุนอาจารย์พยาบาลศาสตร์” เพื่อเข้าศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ – โครงการสนับสนุนทุนการศึกษา “ทุนอาจารย์เภสัชศาสตร์” เพื่อเข้าศึกษาคณะเภสัชศาสตร์ 5. รอบก่อน Admission ครั้งที่ 1...
Read More »