Welcome to Magazine Premium

You can change this text in the options panel in the admin

There are tons of ways to configure Magazine Premium... The possibilities are endless!

Member Login
Lost your password?

Posts Tagged ‘ ม.บูรพา รับตรง57 ’

มหาวิทยาลัยบูรพา รับตรง2557

0
มหาวิทยาลัยบูรพา รับตรง2557

     ข่าวรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี     การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี โครงการพิเศษต่าง ๆ ปีการศึกษา ๒๕๕๗  ๑. โครงการรับบุคคลเข้าศึกษาตามข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU)  ระเบียบการ คลิกที่นี่  สมัครออนไลน์ คลิกที่นี่   ๒. โครงการเพชรตะวันออก  ระเบียบการ คลิกที่นี่  สมัครออนไลน์ คลิกที่นี่   ๓. โครงการโควตาพิเศษ โรงเรียนสาธิต”พิบูลบำเพ็ญ”  ระเบียบการ คลิกที่นี่  สมัครออนไลน์ คลิกที่นี่   ๔. โครงการขยายโอกาสทางการศึกษาท้องถิ่น (รอบ 1) วิทยาเขตจันทบุรี  ระเบียบการ คลิกที่นี่  สมัครออนไลน์ คลิกที่นี่   ๕. โครงการนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทั่วประเทศ  ระเบียบการ คลิกที่นี่  สมัครออนไลน์ คลิกที่นี่      ระเบียบการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ปีการศึกษา ๒๕๕๗  โครงการผลิตแพทย์ชนบทเพิ่ม (กระทรวงสาธารณสุข) (สำหรับผู้สมัครที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน 9 จังหวัดภาคตะวันออก หรือบิดามารดามีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน 9 จังหวัดภาคตะวันออก ไม่น้อยกว่า 3 ปี นับถึงวันสมัคร)   โครงการผลิตแพทย์เพิ่ม (กระทรวงศึกษาธิการ) (สำหรับผู้สมัครทั่วประเทศ)  เข้าสู่ระบบการสมัครออนไลน์ คลิกที่นี่      ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี โครงการนักเรียนผู้มีความสามารถพิเศษทางกีฬา...
Read More »