Welcome to Magazine Premium

You can change this text in the options panel in the admin

There are tons of ways to configure Magazine Premium... The possibilities are endless!

Member Login
Lost your password?

Posts Tagged ‘ ม.ธุรกิจบัณฑิตย์ 57 ’

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ รับสมัครปริญญาโท 2557

0
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ รับสมัครปริญญาโท 2557

 คุณสมบัติ สำเร็จการศึกษาขั้นปริญญาตรีหรือเทียบเท่าจากสถาบันอุดมศึกษาในประเทศหรือต่างประเทศที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา หรือสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนรับรอง   และมีคุณสมบัติอื่น ๆ ตามที่สภามหาวิทยาลัยกำหนด มีคุณสมบัติอย่างอื่นตามที่สาขาวิชากำหนด (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย) ขั้นตอนการสมัคร การขอรับใบสมัครด้วยตนเอง ติดต่อขอรับใบสมัครได้ที่ สำนักงานบัณฑิตศึกษา ชั้น 2  อาคารเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์  ในช่วงเวลาทำการ คือ วันอังคาร – วันเสาร์  เวลา 10.30 – 18.30 น. ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์ การพิมพ์ใบสมัครผ่านทางเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยสำหรับผู้ที่ไม่สะดวกในการติดต่อโดยตรงกับมหาวิทยาลัย สามารถพิมพ์ใบสมัครผ่านทางเว็บไซต์ โดยปฏิบัติตามขั้นตอน ดังต่อไปนี้ ดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบสมัคร พิมพ์แบบฟอร์มใบสมัครออกทางเครื่องพิมพ์ของผู้สมัครโดยใช้กระดาษ A4 สีขาว เท่านั้น และห้ามเปลี่ยนแปลงข้อความตามแบบฟอร์ม  หากพบว่ามีการเปลี่ยนแปลง จะถือว่า ใบสมัครนั้นเป็นโมฆะ กรอกข้อความในแบบฟอร์มให้ครบถ้วนชัดเจน การสมัครและค่าธรรมเนียม ยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานการสมัคร และชำระค่าสมัครสอบที่ สำนักงานบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ในช่วงเวลาทำการ คือ วันอังคาร – วันเสาร์ เวลา 10.30 – 18.30 น. ยกเว้น วันหยุดนักขัตฤกษ์...
Read More »

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ รับสมัคร 2557

0
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ รับสมัคร 2557

คณะบริหารธุรกิจ หลักสูตร 4 ปี ภาคปกติ หลักสูตร 4 ปี ภาคค่ำ สาขาวิชาการเงิน สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ สาขาวิชาการตลาด สาขาวิชาการจัดการ สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม สาขาวิชาการจัดการธุรกิจท่องเที่ยว สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน สาขาวิชาการเงิน สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ สาขาวิชาการตลาด สาขาวิชาการจัดการ สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม สาขาวิชาการจัดการธุรกิจท่องเที่ยว สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน หลักสูตรเทียบโอนจาก ปวส. ภาคปกติ หลักสูตรเทียบโอนจาก ปวส. ภาคค่ำ สาขาวิชาการเงิน สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ สาขาวิชาการตลาด สาขาวิชาการจัดการ สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม สาขาวิชาการจัดการธุรกิจท่องเที่ยว สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน สาขาวิชาการเงิน สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ สาขาวิชาการตลาด สาขาวิชาการจัดการ สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม สาขาวิชาการจัดการธุรกิจท่องเที่ยว สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน คณะการบัญชี หลักสูตร 4 ปี ภาคปกติ หลักสูตร 4...
Read More »