Welcome to Magazine Premium

You can change this text in the options panel in the admin

There are tons of ways to configure Magazine Premium... The possibilities are endless!

Member Login
Lost your password?

Posts Tagged ‘ ม.กรุงเทพธนบุรี ’

มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี รับสมัคร ปริญญาโท 2557

0
มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี	รับสมัคร ปริญญาโท 2557

  ระดับปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ - บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA) บัณฑิตวิทยาลัย - สาขาการบริหารการศึกษา - หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต คณะรัฐศาสตร์ - รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (MPA) คณะนิติศาสตร์ - นิติศาสตรมหาบัณฑิต (LL.M) แหล่งที่มา : http://www.bkkthon.ac.th/admission/ ———————————– เรียนต่อต่างประเทศ กับเรา Study Square co.,Ltd.Study Square Co., Ltd  Study Square Co., Ltd เตรียมทีมงานมืออาชีพ เพื่อแนะแนวเรียนต่อต่างประเทศ - เรียนต่ออังกฤษ เรียนต่อออสเตรเลีย เรียนต่ออเมริกา บริการด้วยแนะแนวเรียนต่ออย่างมีคุณภาพและความเป็นธรรม เพื่อความสำเร็จในการศึกษาต่อของนักเรียนในสหรัฐอเมริกา อังกฤษ ออสเตรเลีย อย่างแท้จริง หลาย ๆ คนอาจคิดว่าการเรียนต่อ ประเทศอังกฤษ อเมริกา ประเทศออสเตรเลีย เป็นเรื่องไกลเกินเอื้อม ซึ่งในความเป็นจริงนั้น อาจไม่ยากอย่างที่คิด เพียงแค่ติดต่อเรา Study Square ยินดีบริการ เพื่อการเรียนในอังกฤษ อเมริกา ออสเตรเลีย ด้วยทีมงานมืออาชีพ ให้ความรู้ในการศึกษาต่ออังกฤษ ศึกษาต่ออเมริกา ศึกษาต่อออสเตรเลีย อย่างถูกต้องรู้จริง บริการด้านวีซ่า วีซ่าอังกฤษ วีซ่าอเมริกา วีซ่าออสเตรเลีย ด้วยประสบการณ์อันยาวนาน ยินดีบริการด้วยใจอย่างเต็มความสามารถของทีมงาน ติดต่อเพื่อเรียนต่อกับเราที่ Study Square Co.,Ltd. 5...
Read More »

มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีรับสมัคร นักศึกษาใหม่ 2557

0
มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีรับสมัคร นักศึกษาใหม่ 2557

ขั้นตอนการกรอกใบสมัคร ออนไลด์ 1. ผู้สมัครกรอกหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน หรือถ้าเป็นชาวต่างชาติให้ใช้หมายเลขหนังสือเดินทาง พร้อมทั้งชื่อและนามสกุล ให้ถูกต้องครบถ้วน และกดปุ่ม “ถัดไป” เพื่อทำงานในขั้นตอนถัดไป2. กรอกข้อมูลส่วนตัวดังตัวอย่างเรียบร้อยแล้ว กดปุ่ม “ถัดไป” 3. ตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้องและสั่งพิมพ์ใบสมัครออกมา โดยกดที่รูป  ดังตัวอย่าง 4. นำใบสมัครที่ได้ พร้อมหลักฐานการสมัคร มายื่นให้กับเจ้าหน้าที่รับสมัคร กรอกใบสมัครออนไลด์ได้ที่ http://www.bkkthon.ac.th/admission/form.html ระดับปริญญาตรี ระดับปริญญาโท ระดับปริญญาเอก คณะบริหารธุรกิจ - การจัดการการกีฬา - การจัดการ - การจัดการอุตสาหกรรม - คอมพิวเตอร์ธุรกิจ - การตลาด - การจัดการโลจิสติกส์  - สาขาวิชาอสังหาริมทรัพย์  – สาขาธุรกิจระหว่างประเทศ คณะรัฐศาสตร์ - สาขารัฐประศาสนศาสตร์ - สาขาการเมืองการปกครอง คณะศิลปศาสตร์ - สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม - สาขาวิชาภาษาอังกฤษ – สาขาวิชาอิสลามศึกษาเพื่อการพัฒนา คณะนิติศาสตร์...
Read More »

มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี เปิดรับสมัคร2555

78
มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี เปิดรับสมัคร2555

มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี เปิดรับสมัคร2555 วิธีการสมัคร กรณีผู้สมัครมาสมัครเรียนด้วยตนเอง ผู้สมัครสามารถรับใบสมัครและยื่นใบสมัคร ด้วยตนเอง?ห้องประชาสัมพันธ์ ตึกอธิการบดี ชั้น 1?มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ทุกวัน ไม่เว้นวันหยุดราชการ ตั้งแต่เวลา 08:30 น.-16:30 น. พร้อมเตรียมเอกสารประกอบการรับสมัครให้ครบถ้วน ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป กรณีที่ผู้สมัคร สมัครผ่านระบบอินเตอร์เนตให้ผู้สมัคร Print ใบสมัคร Online แล้วมาติดต่อด้วยตนเอง?ห้องประชาสัมพันธ์ ตึกอธิการบดี ชั้น 1?มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ทุกวัน ไม่เว้นวันหยุดราชการ ตั้งแต่เวลา 08:30 น.-16:30 น.และเตรียมเอกสารประกอบการรับสมัครให้ครบถ้วน ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป พิเศษสำหรับผู้สมัครเรียน นักศึกษาภาคปกติ ผู้สมัครเรียนในภาคปกติทางมหาวิทยาลัยได้มีโครงการ “สวัสดิการเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ระดับปริญญาตรี” โดยมีรายละเอียดดังนี้ มีหอพักให้อยู่ฟรี?ตลอดหลักสูตร 4 ปี ค่าน้ำประปา-ไฟฟ้าฟรี อาหาร 3 มื้อฟรี?ตลอดหลักสูตร 4 ปี ตำราเรียน(หนังสือ+สมุด)ฟรีตลอดทั้งหลักสูตร ในส่วนค่าหน่วยกิต , ค่าบำรุงการศึกษา นักศึกษามีสิทธิ์กู้ยืมจากกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา(กยศ.)...
Read More »

มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ได้จัดตั้งสำนักงานที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการวิจัยขึ้น

1
มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ได้จัดตั้งสำนักงานที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการวิจัยขึ้น

มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี?ได้จัดตั้งสำนักงานที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการวิจัยขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้คำปรึกษาและสนับสนุนทางด้านวิทยาการวิจัยแก่นักศึกษาทั้งระดับมหาบัณฑิตและดุษฎีบัญฑิต?และบุคคลทั่วไปที่สนใจในเรื่องการวิจัย และเพื่อเผยแพร่งานด้านวิชาการดังกล่าวแก่สังคม??(ดูรายละเอียดของโครงการ) สำนักงานที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการวิจัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีมีหนังสือใหม่เพื่อให้บริการแก่สมาชิกและผู้สนใจในการวิจัย ได้ทำการค้นคว้าได้ ณ สำนักงานฯ อาคารดุษฎีบัณฑิต ชั้น ๒?(Download รายชื่อใหม่ในรอบเดือน) สำนักงานที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการวิจัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีขอเชิญฟังรายการ วิจารณ์วิจัย?และรายการ สูงตา??เรื่อง คุณสมบัติที่นักวิจัยจำเป็นต้องมี และ เกาหลีเหนือภายหลังการอสัญกรรมของ คิม จอง อิล???ในวันเสาร์ที ๓๑ ธ.ค.๕๔ และ ๑ ม.ค.๕๕ ตามลำดับ? ทาง BTU Radio 93.25 MHz ติดต่อขอทราบการให้บริการหรือแนะนำการดำเนินงานของสำนักงานที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการวิจัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีได้ที่ โทร.๐๒-๘๐๐๖๘๐๐ ต่อ ๒๐๐, ๐๘๑-๙๑๒ ๗๔๕๓ หรือทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์?reclinicbtu@gmail.com แหล่งที่มา http://www.bkkthon.ac.th/main.html
Read More »