Welcome to Magazine Premium

You can change this text in the options panel in the admin

There are tons of ways to configure Magazine Premium... The possibilities are endless!

Member Login
Lost your password?

Posts Tagged ‘ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ’

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย รับสมัครปริญญาตรี 2555

0
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย รับสมัครปริญญาตรี 2555

ขั้นตอนและเอกสารที่ต้องนำมาสมัคร 1. เกณฑ์การรับสมัครนักศึกษาใหม่ เพื่อกำหนดคุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัครเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี 1.1 เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สามัญ (ม.6 หรือ ม.ศ.5) หรือสำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า หรือ 1.2 เป็นผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่า หรือระดับอนุปริญญา (3 ปี) หรือเทียบเท่า หรือ 1.3 เป็นผู้สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าขั้นปริญญาตรี 1.4 ไม่เคยถูกลงโทษทางวินัย หรืออยู่ระหว่างถูกสั่งพักการศึกษา 1.5 ผู้สมัครที่มีคุณสมบัติไม่ตรงตามเกณฑ์ข้างต้นให้อยู่ในดุลพินิจ ของคณะกรรมการอำนวยการสอบ คัดเลือกนักศึกษาใหม่ 2. ขั้นตอนในการสมัครสอบ 2.1 การสมัครคัดเลือก 2.1.1 ผู้สมัครคัดเลือกใช้ผลการสอบของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (ไม่เกิน 2 ปี) หรือใช้ผลการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 2.1.2 ผู้สมัครสามารถเลือกสมัครได้ 4 อันดับ จากคณะ หรือสาขาวิชาที่เปิดสอนและหากเลือกสมัครเรียนในคณะบริหารธุรกิจ จะเลือกได้ไม่เกิน 2 อันดับ ส่วนคณะอื่น ๆ จะเลือกได้ไม่เกิน...
Read More »