Welcome to Magazine Premium

You can change this text in the options panel in the admin

There are tons of ways to configure Magazine Premium... The possibilities are endless!

Member Login
Lost your password?

Posts Tagged ‘ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ’

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย รับสมัครปริญญาตรี 2555

0
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย รับสมัครปริญญาตรี 2555

ขั้นตอนและเอกสารที่ต้องนำมาสมัคร 1. เกณฑ์การรับสมัครนักศึกษาใหม่ เพื่อกำหนดคุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัครเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี 1.1 เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สามัญ (ม.6 หรือ ม.ศ.5) หรือสำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า หรือ 1.2 เป็นผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่า หรือระดับอนุปริญญา (3 ปี) หรือเทียบเท่า หรือ 1.3 เป็นผู้สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าขั้นปริญญาตรี 1.4 ไม่เคยถูกลงโทษทางวินัย หรืออยู่ระหว่างถูกสั่งพักการศึกษา 1.5 ผู้สมัครที่มีคุณสมบัติไม่ตรงตามเกณฑ์ข้างต้นให้อยู่ในดุลพินิจ ของคณะกรรมการอำนวยการสอบ คัดเลือกนักศึกษาใหม่ 2. ขั้นตอนในการสมัครสอบ 2.1 การสมัครคัดเลือก 2.1.1 ผู้สมัครคัดเลือกใช้ผลการสอบของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (ไม่เกิน 2 ปี) หรือใช้ผลการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 2.1.2 ผู้สมัครสามารถเลือกสมัครได้ 4 อันดับ จากคณะ หรือสาขาวิชาที่เปิดสอนและหากเลือกสมัครเรียนในคณะบริหารธุรกิจ จะเลือกได้ไม่เกิน 2 อันดับ ส่วนคณะอื่น ๆ จะเลือกได้ไม่เกิน...
Read More »

มหาวิทยาลัยหอการค้า เปิดรับสม้ครนักศึกษาระดับปริญญาโท – เอก 2555

0
มหาวิทยาลัยหอการค้า เปิดรับสม้ครนักศึกษาระดับปริญญาโท – เอก 2555

  มหาวิทยาลัยหอการค้า เปิดรับสม้ครนักศึกษาระดับปริญญาโท – เอก 2555 - บัณฑิตวิทยาลัย และ คณะบัญชี มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยเปิดรับสมัคร?หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต การภาษีอากรปีการศึกษา 2555?ตั้งแต่ บัดนี้ ถึง 21 เมษายน 2555 สอบสัมภาษณ์ 25 เมษายน 2555 เปิดเทอม 1 ตามปฏิทินของบัณฑิตวิทยาลัย รับสมัครที่บัณฑิตวิทยาลัย.?ตึก 4 ชั้น 1 เวลา 8.30 – 16.00 น. วันจันทร์ – เสาร์ ดาวน์โหลดใบสมัครคลิกที่นี่<== ดาวน์โหลดหนังสือรับรอง(ใช้3ใบ) คลิกที่นี่<==? ผู้กรอกหนังสือรับรองควรเป็นหัวหน้างาน/นายจ้าง/อาจารย์/บุคคลที่น่าเชื่อถือที่ไม่ใช่ญาติพี่น้องของผู้สมัคร ค่าระเบียบการชุดละ 300 บาท ค่าสมัครสอบ 600 บาท   -?หลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ – 29 มีนาคม 2555...
Read More »

นักศึกษาวิศวะฯ ม.หอการค้าไทย ชนะเลิศหุ่นยนต์กู้ภัย

0
นักศึกษาวิศวะฯ ม.หอการค้าไทย ชนะเลิศหุ่นยนต์กู้ภัย

ทีม?CEO Mission EOXD III? นักศึกษาจากคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เข้ารับรางวัลชนะเลิศ จาก?ดร.ปลอดประสพ สุรัสวดีรัฐมนตรีกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (TechnoMart InnoMart 2011) ?ในการแข่งขันหุ่นยนต์กู้ภัย ซึ่งฟันฝ่าคู่แข่งคว้าชัยจาก 50 ทีมทั่วประเทศ ในงานเทคโนโลยีและนวัตกรรมของไทย ประจำปี 2554 โดยมี?รศ.ดร. เสาวณีย์ ไทยรุ่งโรจน์ อธิการบดี?พร้อมด้วยผศ.รัตนาวดี ศิริทองถาวร รองอธิการบดีฝ่ายสื่อสารองค์กร และอาจารย์ที่ปรึกษาทีมและเพื่อนนักศึกษาร่วมให้กำลังใจ เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2555 ณ? อิมแพคเมืองทองธานี รายชื่อนักศึกษา 1.นายธนัช? กิตติสารเมธากร 2. นายวิศิษฐ์? สุกันตพงศ์ 3. นายอภิเดช? ม่วงดี 4.น.ส.พัชรี ไพรีรณ อาจารย์ที่ปรึกษา ผศ.สุภานันท์? ตันวรรณรักษ์ ผศ.อมร? ตันวรรณรักษ์ ผศ.เฉลิมชนม์? ไวศยดำรง  
Read More »