Welcome to Magazine Premium

You can change this text in the options panel in the admin

There are tons of ways to configure Magazine Premium... The possibilities are endless!

Member Login
Lost your password?

Posts Tagged ‘ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ’

ม สุโขทัยธรรมาธิราช การพัฒนาคุณวุฒิและผลงานทางวิชาการด้านสารสนเทศศาสตร์

0
ม สุโขทัยธรรมาธิราช การพัฒนาคุณวุฒิและผลงานทางวิชาการด้านสารสนเทศศาสตร์

โครงการสัมมนาทางวิชาการ ?การพัฒนาคุณวุฒิและผลงานทางวิชาการด้านสารสนเทศศาสตร์? ? หน่วยงานที่จัด?? คณะกรรมการบริหารหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (สารสนเทศศาสตร์) ผู้รับผิดชอบ ?????คณะทำงานจัดสัมมนาโครงการพัฒนาคุณวุฒิและผลงานทางวิชาการด้านสารสนเทศศาสตร์ ??? หลักการและเหตุผล การพัฒนาบุคลากรคือบทบาทสำคัญของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช? และสาขาวิชา???????? ศิลปศาสตร์ โดยแขนงวิชาสารสนเทศศาสตร์ได้ตระหนักถึงบทบาทดังกล่าว โดยการจัดการศึกษาทั้งหลักสูตรระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา การวิจัย การบริการทางวิชาการ และวิชาชีพแก่สังคม?? อย่างต่อเนื่อง? เพื่อการประชาสัมพันธ์บทบาทดังกล่าว? และการจัดบริการทางวิชาการแก่สังคม? การบริการทางวิชาการแก่ศิษย์เก่าการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรในวิชาชีพ และผู้สนใจ รวมทั้งพันธกิจตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาสารสนเทศศาสตร์ ระดับบัณฑิตศึกษาในประเทศไทย คณะกรรมการบริหารหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (สารสนเทศศาสตร์) และคณะกรรมการบริหารหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (สารสนเทศศาสตร์) จึงเห็นสมควรจัดโครงการการสัมมนาทางวิชาการ การพัฒนาคุณวุฒิการศึกษาและผลงานทางวิชาการด้านสารสนเทศศาสตร์ อันจะเป็นประโยชน์ต่อบุคลากร คณาจารย์ นักวิชาการ นักวิชาชีพ และผู้สนใจศึกษาต่อทางด้านสารสนเทศศาสตร์ในระดับสูง รวมทั้งผู้ต้องการพัฒนาคุณภาพผลงานทางวิชาการ และเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการด้านสารสนเทศศาสตร์   วัตถุประสงค์ เพื่อเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการศึกษาด้านสารสนเทศศาสตร์และการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ เพื่อประชาสัมพันธ์และเผยแพร่การเปิดสอนหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (สารสนเทศศาสตร์) และหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (สารสนเทศศาสตร์) เพื่อการบริการทางวิชาการแก่ศิษย์เก่า?? อาจารย์ นักวิชาการ นักวิชาชีพและผู้สนใจ เพื่อการพัฒนาบุคลากรของแขนงวิชาและผู้สนใจ   สถานที่????????????????????? ห้องประชุม 5209...
Read More »