Welcome to Magazine Premium

You can change this text in the options panel in the admin

There are tons of ways to configure Magazine Premium... The possibilities are endless!

Member Login
Lost your password?

ราชภัฏร้อยเอ็ด

มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด รับสมัครปริญญาตรี 2557

0
มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด รับสมัครปริญญาตรี 2557

รอบรับตรงและรอบทั่วไป กิจกรรม รับตรง รอบทั่วไป รับสมัคร 1 ธันวาคม 2556 – 6 มกราคม 2557 5 กุมภาพันธ์ – 25 มีนาคม 2557 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนและ สอบสัมภาษณ์ 10 มกราคม 2557 1 เมษายน 2557 สอบข้อเขียน 18 มกราคม 2557 4 เมษายน 2557 ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียน 24 มกราคม 2557 8 เมษายน 2557 สอบสัมภาษณ์ 29 มกราคม 2557 10 เมษายน 2557 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ 31 มกราคม 2557 12 เมษายน 2557...
Read More »

มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด เปิดรับสมัครนักศึกษาปริญญาตรี 2555

5
มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด เปิดรับสมัครนักศึกษาปริญญาตรี 2555

  มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด เปิดรับสมัครนักศึกษาปริญญาตรี 2555 การรับสมัครนักศึกษาภาคปกติ (รอบทั่วไป) เพื่อเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ประจําปีการศึกษา 2555 ————————————————————————————————————————————————- สถานที่รับสมัคร ระยะเวลาในการรับสมัคร 1. ผู้สมัครสามารถสมัคร และรับใบสมัคร ด้วยตนเองที่สำนัก วิชาการและประมวลผล ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 2.สมัครทางออนไลน์ ที่ เว็บไซต์?http://academic.reru.ac.th (ให้ส่งเอกสารการสมัครถึงมหาวิทยาลัย ภายใน 5 วัน หลังจากวันที่ทำการสมัคร) จ่าหน้าถึง สำนักวิชาการและประมวลผล 113 หมู่ 12 ตำบลเกาะแก้ว อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด 45120 โดยจะถือวันประทับตราไปรษณีย์ 3. รับสมัครวันที่?1 กุมภาพันธ์ 2555?ถึงวันที่?31 มีนาคม 2555 ประกาศรายชื่อผู้สิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษา วันที่ 3 เมษายน 2555...
Read More »

มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด กําหนดปฏิทินการยื่นคําร้องขอสําเร็จการศึกษา2554

1
มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด กําหนดปฏิทินการยื่นคําร้องขอสําเร็จการศึกษา2554

มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด กําหนดปฏิทินการยื่นคําร้องขอสําเร็จการศึกษา2554 แหล่งที่มา http://www.reru.ac.th
Read More »