Welcome to Magazine Premium

You can change this text in the options panel in the admin

There are tons of ways to configure Magazine Premium... The possibilities are endless!

Member Login
Lost your password?

รับตรง

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย รับตรงปริญญาตรี 2557

0
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย รับตรงปริญญาตรี 2557

ดาวน์โหลด กำหนดการรับสมัคร : ราชภัฏเชียงรายรับปตรี 2557 แหล่งที่มา : http://admission.crru.ac.th/index.php ———————————– เรียนต่อต่างประเทศ กับเรา Study Square co.,Ltd.Study Square Co., Ltd  Study Square Co., Ltd เตรียมทีมงานมืออาชีพ เพื่อแนะแนวเรียนต่อต่างประเทศ - เรียนต่ออังกฤษ เรียนต่อออสเตรเลีย เรียนต่ออเมริกา บริการด้วยแนะแนวเรียนต่ออย่างมีคุณภาพและความเป็นธรรม เพื่อความสำเร็จในการศึกษาต่อของนักเรียนในสหรัฐอเมริกา อังกฤษ ออสเตรเลีย อย่างแท้จริง หลาย ๆ คนอาจคิดว่าการเรียนต่อ ประเทศอังกฤษ อเมริกา ประเทศออสเตรเลีย เป็นเรื่องไกลเกินเอื้อม ซึ่งในความเป็นจริงนั้น อาจไม่ยากอย่างที่คิด เพียงแค่ติดต่อเรา Study Square ยินดีบริการ เพื่อการเรียนในอังกฤษ อเมริกา ออสเตรเลีย ด้วยทีมงานมืออาชีพ ให้ความรู้ในการศึกษาต่ออังกฤษ ศึกษาต่ออเมริกา ศึกษาต่อออสเตรเลีย อย่างถูกต้องรู้จริง บริการด้านวีซ่า วีซ่าอังกฤษ วีซ่าอเมริกา วีซ่าออสเตรเลีย ด้วยประสบการณ์อันยาวนาน ยินดีบริการด้วยใจอย่างเต็มความสามารถของทีมงาน ติดต่อเพื่อเรียนต่อกับเราที่ Study Square Co.,Ltd. 5  Therd Rachan 1 Lane, Therd Rachan Rd, Srikan, Donmuang, Bangkok, 10210 Thailand Tell : 089-1261024, 02-9291231 (พี่กฤต)...
Read More »

มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม รับสมัครปริญญาตรี 2557

0
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม รับสมัครปริญญาตรี 2557

รายละเอียดในการสมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2557 มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม สมัครเรียนประเภทรับตรงจะเปิดรับสมัครตั้งแต่วันจันทร์ที่ 2 ธันวาคม 2556        ผู้สมัครควรศึกษารายละเอียดดังนี้ 1. ข้อควรปฏิบัติในการสมัคร 1.1 ผู้สมัครต้องกรอกใบสมัครผ่าน Internet http://eadmission.chandra.ac.th ได้ทั้งภายนอกมหาวิทยาลัยและในมหาวิทยาลัย โดยให้ข้อมูลตามความจริง เพื่อประโยชน์ในการนำส่งข้อมูลแก่ สกอ. และ กองทุนกู้ยืม 1.2 ผู้สมัครต้องพิมพ์ใบชำระเงินเพื่อนำไปชำระเงินที่ธนาคารทหารไทย ทุกสาขา ทั่วประเทศ(ค่าบริการ 10 บาท) 1.3 ผู้สมัครเลือกสมัครได้ครั้งละ 1 สาขา 1.4 สมัครได้ตามวัน – เวลาที่กำหนด โดยยังไม่ใช้หลักฐานการศึกษา 2. คุณสมบัติของผู้สมัคร 2.1 จบหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า เป็นต้นไป 2.2 วุฒิการศึกษาต้องเป็นวุฒิที่กระทรวงศึกษาธิการหรือหน่วยงานราชการรับรองวิทยะฐานะ 2.3 กรณี ชื่อ-นามสกุล คำนำหน้านาม วัน,เดือน,ปีเกิด ในวุฒิการศึกษาไม่ตรงกับบัตรประชาชน ให้แนบเอกสารการเปลี่ยนแปลงมาด้วย ในรายงานตัว 3. การสอบข้อเขียน (ภาคปกติ) ผู้สมัครต้องมาสอบตามวัน เวลา...
Read More »

มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง รับสมัคร2557

0
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง รับสมัคร2557

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เรื่อง การรับนักศึกษาเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ประจำปีการศึกษา 2557 ——————————         ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง มีความประสงค์จะเปิดรับนักศึกษาในระดับ ปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี และหลักสูตร 5 ปี โดยการรับสมัครตรง และการสอบคัดเลือก เพื่อเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ประจำปีการศึกษา 2557 ดังรายละเอียดต่อไปนี้ รายละเอียด ข. คุณสมบัติและพื้นฐานความรู้ของผู้สมัคร 1. คุณสมบัติและพื้นฐานความรู้ของนักศึกษาที่เข้าศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 1.1 ไม่เป็นภิกษุสามเณรในพุทธศาสนา 1.2 มีร่างกายแข็งแรงไม่เป็นโรคต่อไปนี้ คือ โรคเรื้อน วัณโรคในระยะอันตราย โรคเท้าช้างในระยะปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม ติดยาเสพติดให้โทษอย่างร้ายแรงและโรคพิษสุราเรื้อรัง 1.3 มีความประพฤติเรียบร้อย ไม่เคยมีประวัติความประพฤติเสื่อมเสียอย่างร้ายแรง 1.3.1 เป็นผู้มีความรับผิดชอบต่อภาระหน้าที่ ที่ได้รับมอบหมายเป็นอย่างดี 1.3.2 เป็นผู้เลื่อมใสในศาสนา และสนับสนุนการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขด้วยความบริสุทธิ์ใจ 1.4 คุณลักษณะทางจิตใจ มีคุณลักษณะดังต่อไปนี้ 1.4.1 มีความรัก และศรัทธาในอาชีพครู 1.4.2 มีจิตใจมุ่งมั่นพัฒนาทั้งตนเอง ครอบครัว และสังคม 1.4.3...
Read More »

มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์ รับสมัครปริญญาตรี 2557

0
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์	รับสมัครปริญญาตรี 2557

  คณะ/สาขาวิชาที่เปิดสอน   เว็บไซต์คณะ รายละเอียดหลักสูตร   เว็บไซต์คณะ รายละเอียดหลักสูตร   เว็บไซต์คณะ รายละเอียดหลักสูตร  เว็บไซต์คณะ รายละเอียดหลักสูตร   เว็บไซต์คณะ รายละเอียดหลักสูตร   เว็บไซต์คณะ รายละเอียดหลักสูตร เว็บไซต์คณะ รายละเอียดหลักสูตร คุณสมบัติทั่วไป คุณสมบัติทั่วไป คุณสมบัติโควตาเรียนดี คุณสมบัติโควตากีฬา คุณสมบัติโควตาบำเพ็ญประโยชน์ คุณสมบัติโควตาศิลปวัฒนธรรม คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร (1) ไม่เป็นพระภิกษุสามเณรในพระพุทธศาสนา (2) เป็นผู้มีร่างกายแข็งแรงและสุขภาพจิตสมบูรณ์  กล่าวคือ ไม่เป็นผู้ทุพพลภาพไร้ความสามารถและจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ มีความประพฤติเรียบร้อย  และต้องมีบุคลิกภาพที่คณะกรรมการสอบคัดเลือกเห็นว่าไม่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษาและการประกอบวิชาชีพ (3) มีสัญชาติไทย  เป็นผู้เลื่อมใสในศาสนาและยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข (4) กรณีผู้สมัครขาดคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่ง  คณะกรรมการจะไม่พิจารณาผลการคัดเลือกฯเพื่อเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยราชัฏกาฬสินธุโดยวิธีรับตรงตามขั้นตอนต่อไป   หลักฐานการสมัคร ช่องทางการสมัคร หลักฐานการสมัคร หลักฐานประกอบการสมัคร (1) สำเนาใบระเบียนแสดงผลการศึกษา (ปพ.) ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4-6) หรือเทียบเท่าจำนวน 5 ภาคเรียน 1 ฉบับ (2) หนังสือรับรองจากโรงเรียนต้นสังกัด (แยกตามประเภทที่สมัคร) หนังสือนำส่งรายชื่อผู้สมัคร   และแบบเสนอรายชื่อผู้สมัคร  จากโรงเรียนต้นสังกัด (ตามแบบฟอร์มของมหาวิทยาลัยฯ)...
Read More »

มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี รับสมัครปริญญาตรี 2557

0
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี รับสมัครปริญญาตรี 2557

  ———————————– เรียนต่อต่างประเทศ กับเรา Study Square co.,Ltd.Study Square Co., Ltd  Study Square Co., Ltd เตรียมทีมงานมืออาชีพ เพื่อแนะแนวเรียนต่อต่างประเทศ - เรียนต่ออังกฤษ เรียนต่อออสเตรเลีย เรียนต่ออเมริกา บริการด้วยแนะแนวเรียนต่ออย่างมีคุณภาพและความเป็นธรรม เพื่อความสำเร็จในการศึกษาต่อของนักเรียนในสหรัฐอเมริกา อังกฤษ ออสเตรเลีย อย่างแท้จริง หลาย ๆ คนอาจคิดว่าการเรียนต่อ ประเทศอังกฤษ อเมริกา ประเทศออสเตรเลีย เป็นเรื่องไกลเกินเอื้อม ซึ่งในความเป็นจริงนั้น อาจไม่ยากอย่างที่คิด เพียงแค่ติดต่อเรา Study Square ยินดีบริการ เพื่อการเรียนในอังกฤษ อเมริกา ออสเตรเลีย ด้วยทีมงานมืออาชีพ ให้ความรู้ในการศึกษาต่ออังกฤษ ศึกษาต่ออเมริกา ศึกษาต่อออสเตรเลีย อย่างถูกต้องรู้จริง บริการด้านวีซ่า วีซ่าอังกฤษ วีซ่าอเมริกา วีซ่าออสเตรเลีย ด้วยประสบการณ์อันยาวนาน ยินดีบริการด้วยใจอย่างเต็มความสามารถของทีมงาน ติดต่อเพื่อเรียนต่อกับเราที่ Study Square Co.,Ltd. 5  Therd Rachan 1 Lane, Therd Rachan Rd, Srikan, Donmuang, Bangkok, 10210 Thailand Tell : 089-1261024, 02-9291231 (พี่กฤต) email : studysquares@hotmail.com, studysquares@ymail.com MSN...
Read More »