Welcome to Magazine Premium

You can change this text in the options panel in the admin

There are tons of ways to configure Magazine Premium... The possibilities are endless!

Member Login
Lost your password?

ปริญญาโท

มหาวิทยาลัยศรีปทุม รับสมัครปริญญาโท 2557

0
มหาวิทยาลัยศรีปทุม รับสมัครปริญญาโท 2557

คุณสมบัติการสมัคร การคัดเลือกจะยึดตามปรัชญาการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา โดยพิจารณาประวัติและประสบการณ์การทำงาน คุณวุฒิ จุดประสงค์ในการศึกษาต่อและประกอบอาชีพ ความสามารถ และความพร้อมที่จะศึกษาระดับปริญญาโท โดยการคัดเลือกจะใช้วิธีการสอบสัมภาษณ์และพิจารณาองค์ประกอบข้างต้น หลักฐานการสมัคร เอกสาร รูปถ่ายสี หน้าตรง ขนาด 1 นิ้ว (ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน) จำนวน 3 รูป สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนจำนวน 1 ชุด สำเนาทะเบียนบ้านจำนวน 1 ชุด สำเนาวุฒิการศึกษาระดับอุดมศึกษา (Transcript) จำนวน 1 ชุด สำเนาปริญญาบัตรจำนวน 1 ชุด หนังสือรับรองคุณสมบัติ 2 ชุด หนังสือรับรองประสบการณ์ทำงาน 1 ชุด ค่าธรรมเนียมการสมัครเรียนปริญญาโท 300 บาท  ประมาณค่าใช้จ่าย ประมาณการค่าใช้จ่ายอุปกรณ์การเรียน ปีการศึกษา 2553 หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สำหรับนักบริหาร (ภาคค่ำ)* ตลอดหลักสูตร 200,000 บาท...
Read More »

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ รับสมัครปริญญาโท 2557

0
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ รับสมัครปริญญาโท 2557

ขั้นตอนที่ 1  ผู้สมัครต้องศึกษาข้อมูลการเปิดรับตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย ก่อนการกรอกข้อมูลสมัครผ่านอินเทอร์เน็ต ขั้นตอนที่ 2  ผู้สมัครต้องเข้าเว็บไซต์บัณฑิตวิทยาลัย เพื่อลงทะเบียนผู้สมัคร และกรอกข้อมูลสมัครให้ครบทุกด้านตามแบบฟอร์ม  ผู้สมัครต้องยืนยันข้อมูลสมัคร หลังจากกรอกข้อมูลสมัครครบถ้วน สมบูรณ์แล้ว (หากยืนยันข้อมูลแล้ว จะไม่สามารถแก้ไขข้อมูลได้) ขั้นตอนที่ 3  ผู้สมัครต้องพิมพ์ใบสมัคร พร้อมกับใบชำระเงินจากเว็บไซต์  นำใบชำระเงินไปชำระค่าสมัครที่ธนาคารไทยพาณิชย์ทุกสาขา ทั่วประเทศ หรือชำระที่บัณฑิตวิทยาลัยโดยตรง  ลงลายมือชื่อในใบสมัคร ติดรูป และแนบเอกสารหลักฐานครบถ้วน  จากนั้นนำส่งใบสมัครที่บัณฑิตวิทยาลัยด้วยตนเอง  หรือจัดส่งมาที่ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 63 หมู่ 4 ต.หนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50290 ขั้นตอนที่ 4  รอประกาศผลการรับสมัครในเว็บไซต์บัณฑิตวิทยาลัย หากท่านอ่านและทำความเข้าใจขั้นตอนการสมัครเรียบร้อยแล้ว ให้เข้าสู่ระบบรับสมัครโดยกดปุ่มด้านล่าง        กำหนดการ | Schedule กำหนดการ ประจำภาคเรียนที่ 2/2556 กำหนดการ ตั้งแต่วันที่ ถึงวันที่ หมายเหตุ สมัครผ่านอินเตอร์เน็ต และพิมพ์ใบสมัคร 15/07/2556 18/09/2556...
Read More »

มหาวิทยาลัยมหิดล รับสมัครปริญญาโท 2557

0
มหาวิทยาลัยมหิดล รับสมัครปริญญาโท 2557

กำหนดการสอบคัดเลือก ประจำปีการศึกษา 2557 1. การรับสมัครรับสมัครเฉพาะ ทาง Internet  (ในวันสุดท้ายของการรับสมัครในแต่ละรอบ  จะปิดรับสมัครในเวลา 16.30 น. และ ผู้สมัครต้องชำระเงินภายในเวลา 22.00 น.) พฤ. 15 ส.ค. – อา. 15 ธ.ค. 56 พฤ. 15 ส.ค. 56 – พ. 30 เม.ย. 57 2. ประกาศสถานที่สอบข้อเขียน พ. 8 ม.ค. 57 อ. 13 พ.ค. 57 3. สอบข้อเขียน (ณ ม.มหิดล ศาลายา) ส. 25 ม.ค. 57 ส. 24 พ.ค. 57 4....
Read More »

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม รับสมัครปริญญาโท 2557

0
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม	รับสมัครปริญญาโท 2557

 หลักสูตรที่เปิดรับ()     ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.)  วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.)  ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ศศ.ม.)  วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วศ.ม.)  การศึกษามหาบัณฑิต (กศ.ม.)  สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต (ส.ม.)***  สถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (สถ.ม.)   การสมัครคัดเลือกฯ ผ่านเว็บไซต์บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ระหว่างวันที่ 1 กันยายน 2556 ถึง 30 กันยายน 2556 ผู้สมัครสามารถเลือกสมัครได้ 2 สาขาวิชา และต้องชำระเงินค่าสมัคร 400 บาท และค่าสมัครสอบภาษา 500 บาท รวมเป็น 900 บาท(ไม่รวมค่าธรรมเนียมการชำระเงินผ่านธนาคาร) โดยสาขาวิชาลำดับที่ 2 จะเป็นผลก็ต่อเมื่อสาขาวิชาลำดับที่ 1 ไม่เปิดสอน  ขั้นตอนที่ 1 ผู้สมัครต้องศึกษาข้อมูลการเปิดรับตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย ของการรับสมัครระดับบัณฑิตศึกษา ภาคต้น ประจำปีการศึกษา 2556 ให้เรียบร้อย หรือตรวจสอบได้จากเว็บไซต์บัณฑิตวิทยาลัยให้เข้าใจ ก่อนการกรอกข้อมูลสมัครผ่านอินเทอร์เน็ต...
Read More »

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ รับสมัครปริญญาโท 2557

0
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ รับสมัครปริญญาโท 2557

 คุณสมบัติ สำเร็จการศึกษาขั้นปริญญาตรีหรือเทียบเท่าจากสถาบันอุดมศึกษาในประเทศหรือต่างประเทศที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา หรือสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนรับรอง   และมีคุณสมบัติอื่น ๆ ตามที่สภามหาวิทยาลัยกำหนด มีคุณสมบัติอย่างอื่นตามที่สาขาวิชากำหนด (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย) ขั้นตอนการสมัคร การขอรับใบสมัครด้วยตนเอง ติดต่อขอรับใบสมัครได้ที่ สำนักงานบัณฑิตศึกษา ชั้น 2  อาคารเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์  ในช่วงเวลาทำการ คือ วันอังคาร – วันเสาร์  เวลา 10.30 – 18.30 น. ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์ การพิมพ์ใบสมัครผ่านทางเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยสำหรับผู้ที่ไม่สะดวกในการติดต่อโดยตรงกับมหาวิทยาลัย สามารถพิมพ์ใบสมัครผ่านทางเว็บไซต์ โดยปฏิบัติตามขั้นตอน ดังต่อไปนี้ ดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบสมัคร พิมพ์แบบฟอร์มใบสมัครออกทางเครื่องพิมพ์ของผู้สมัครโดยใช้กระดาษ A4 สีขาว เท่านั้น และห้ามเปลี่ยนแปลงข้อความตามแบบฟอร์ม  หากพบว่ามีการเปลี่ยนแปลง จะถือว่า ใบสมัครนั้นเป็นโมฆะ กรอกข้อความในแบบฟอร์มให้ครบถ้วนชัดเจน การสมัครและค่าธรรมเนียม ยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานการสมัคร และชำระค่าสมัครสอบที่ สำนักงานบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ในช่วงเวลาทำการ คือ วันอังคาร – วันเสาร์ เวลา 10.30 – 18.30 น. ยกเว้น วันหยุดนักขัตฤกษ์...
Read More »