Welcome to Magazine Premium

You can change this text in the options panel in the admin

There are tons of ways to configure Magazine Premium... The possibilities are endless!

Member Login
Lost your password?

ปริญญาโท

ABAC รับสมัครปริญญาโท 2557

0
ABAC รับสมัครปริญญาโท 2557

Graduate School of Business Graduate School of Philosophy & Religion Graduate School of English Faculty of Law Graduate School of Psychology Faculty of Biotechnology Faculty of Science and Technology Graduate School of Education Faculty of Arts Graduate School of e-Learning Martin de Tours School of Management and Economics Admissions Schedule for Trimester 1/2013, 2/2013...
Read More »

มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ รับสมัครปริญญาโท 2557

0
มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ รับสมัครปริญญาโท 2557

กรอกใบสมัครปริญญาโท – เอก “Online” >>> กรอกใบสมัคร คลิกที่นี่ พิมพ์ “หลักฐานประกอบการสมัคร” หนังสือรับรองผู้สมัครเข้าศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา ใบแสดงผลการตรวจร่างกายนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาโท พิมพ์ใบรายงานผลการสมัคร(กรณีต้องการพิมพ์ใหม่) ข้อมูลการรับสมัคร คณะและสาขาวิชาที่เปิดสอน เอกสารที่ต้องยื่นในการสมัคร การรายงานตัวเป็นนักศึกษา จุดเด่นของหลักสูตร Website บัณฑิตวิทยาลัย แผนที่การเดินทางมามหาวิทยาลัยหัวเฉียวฯ ติดต่อสอบถามรายละเอียด แหล่งที่มา http://admission.hcu.ac.th/ ———————————– เรียนต่อต่างประเทศ กับเรา Study Square co.,Ltd.Study Square Co., Ltd  Study Square Co., Ltd เตรียมทีมงานมืออาชีพ เพื่อแนะแนวเรียนต่อต่างประเทศ - เรียนต่ออังกฤษ เรียนต่อออสเตรเลีย เรียนต่ออเมริกา บริการด้วยแนะแนวเรียนต่ออย่างมีคุณภาพและความเป็นธรรม เพื่อความสำเร็จในการศึกษาต่อของนักเรียนในสหรัฐอเมริกา อังกฤษ ออสเตรเลีย อย่างแท้จริง หลาย ๆ คนอาจคิดว่าการเรียนต่อ ประเทศอังกฤษ อเมริกา ประเทศออสเตรเลีย เป็นเรื่องไกลเกินเอื้อม ซึ่งในความเป็นจริงนั้น อาจไม่ยากอย่างที่คิด เพียงแค่ติดต่อเรา Study Square ยินดีบริการ เพื่อการเรียนในอังกฤษ อเมริกา ออสเตรเลีย ด้วยทีมงานมืออาชีพ ให้ความรู้ในการศึกษาต่ออังกฤษ ศึกษาต่ออเมริกา ศึกษาต่อออสเตรเลีย อย่างถูกต้องรู้จริง บริการด้านวีซ่า วีซ่าอังกฤษ วีซ่าอเมริกา วีซ่าออสเตรเลีย ด้วยประสบการณ์อันยาวนาน ยินดีบริการด้วยใจอย่างเต็มความสามารถของทีมงาน ติดต่อเพื่อเรียนต่อกับเราที่ Study Square Co.,Ltd....
Read More »

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย รับสมัครปริญญาโท 2557

0
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย รับสมัครปริญญาโท 2557

ขั้นตอนและเอกสารที่ต้องนำมาสมัคร คุณสมบัติผู้สมัคร เป็นผู้สำเร็จการศึกษาชั้นปริญญาตรีสาขาใดสาขาหนึ่งที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน จากสำนักงานข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) หรือจบการศึกษาจากหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตทางวิชาชีพการบัญชีและ มีประสบการณ์ในการทำงานไม่น้อยกว่า 1 ปี หลังจากสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือ หากไม่มีประสบการณ์จะต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 2.5 หรือในกรณีที่ไม่ตรงตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา *หมายเหตุ: ไม่รวมเงื่อนไขเฉพาะของแต่ละหลักสูตร หลักฐานการสมัคร รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว 3 รูป (ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 2 ชุด สำเนาทะเบียนบ้าน 2 ชุด สำเนาใบปริญญาบัตร 2 ชุด สำเนาทรานสคริปต์ 2 ชุด หนังสือรับรองการทำงาน (รวมระยะเวลา 1 ปีขึ้นไปหลังจบการศึกษาปริญญาตรี)   ขั้นตอนและเอกสารที่ต้องนำมาสมัคร วิธีการสมัคร ผู้สมัครสามารถกรอกใบสมัครผ่านระบบออนไลน์ โดยคลิกที่นี่ และนำเอกสารประกอบการสมัครเรียน มายื่นด้วยตนเองได้ในวันสอบสัมภาษณ์ (โดยไม่จำเป็นต้อง print ใบสมัครมาอีก) ที่ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย...
Read More »

มหาวิทยาลัยสยาม รับสมัครปริญญาโท 2557

0
มหาวิทยาลัยสยาม รับสมัครปริญญาโท 2557

ระดับปริญญาโท • บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บธ.ม.) Master of Business Administration (M.B.A.) • Master of Business Administration M.B.A. – English Program • วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วศ.ม.) สาขาวิชาการจัดการงานวิศวกรรม Master of Engineering in Engineering Management (M.Eng.) • นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต (นศ.ม.) Master of Arts in Communication Arts (M.A.C.A.) • รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (รป.ม.) Master of Public Administration (M.P.A.) • ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (ศษ.ม.) สาขาวิชาการบริหารการศึกษาและ ผู้นำทางการศึกษา Master of Education in Educational Administration and Leadership...
Read More »

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ รับสมัครปริญญาโท 2557

0
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ รับสมัครปริญญาโท 2557

   บัณฑิตวิทยาลัย ม.สงขลานครินทร์ กำหนดปฏิทินการรับบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา เป็น 2 ลักษณะ ดังนี้ 1. การรับสมัครประจำปี กำหนดระยะเวลารับสมัครประมาณดือนตุลาคมถึงเดือนพฤศจิกายนของทุกปี เป็นการรับสมัครครั้งใหญ่ทุกสาขาวิชา 2. การรับสมัครตลอดปี กำหนดระยะเวลารับสมัครประมาณดือนธันวาคมถึงเดือนกันยายนของปีถัดไป เป็นการรับสมัครเฉพาะบางสาขาวิชาเท่านั้น ข่าวการรับสมัครเข้าศึกษา คู่มือการรับสมัคร รับสมัครออนไลน์ ปฏิทินการรับสมัคร สาขาวิชาที่เปิดและคุณสมบัติผู้สมัคร ค่าธรรมเนียมการศึกษา การรับสมัครแบบตลอดปี การสมัครเรียนในฐานะผู้ร่วมเรียน แบบฟอร์มต่างๆ ติดต่อ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ชั้น 11 อาคาร 2 (ด้านหลัง) ศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้ (Learning Resources Center) ม.สงขลานครินทร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110 โทร 0-7428-6997 แฟ็กส์ 0-7428-6992, e-mail address : grad@group.psu.ac.th แหล่งที่มา : http://www.grad.psu.ac.th/admis.php   ———————————– เรียนต่อต่างประเทศ กับเรา Study Square...
Read More »