Welcome to Magazine Premium

You can change this text in the options panel in the admin

There are tons of ways to configure Magazine Premium... The possibilities are endless!

Member Login
Lost your password?

ปริญญาตรี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ รับตรง 2557

0
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ รับตรง 2557

การรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี 4 ปี/ปริญญาตรี 5 ปี ระบบรับตรง  โครงการรับตรง (สอบข้อเขียน) เปิดรับสมัคร ประมาณกลางเดือนธันวาคมถึงกลางเดือนกุมภาพันธ์  โครงการรับตรงใช้คะแนน GAT/PAT และการรับตรงใช้คะแนน GAT/PAT ผ่านเคลียริงเฮาส์ เปิดรับสมัคร ประมาณเดือนพฤศจิกายน  โครงการรับตรงใช้คะแนน 7 วิชาสามัญ ผ่านเคลียริงเฮาส์ เปิดรับสมัคร ประมาณเดือนกุมภาพันธ์  โครงการสมทบพิเศษ เฉพาะผู้ที่่่่่ีมีผลคะแนนการสอบ O-NET/GAT/PAT เปิดรับสมัครประมาณปลายเดือนเมษายนถึงกลางเดือนพฤษภาคม  ระบบโควตา  การรับนักศึกษาผู้ที่มีคุณธรรมความดีเป็นที่ประจักษ์ มีความรู้ความสามารถพิเศษทางด้านกีฬา ด้านศิลปวัฒนธรรม ด้านนวัตกรรมหรือสิ่งประดิษฐ์ เข้าศึกษาโดยวิธีพิเศษ เปิดรับสมัคร ประมาณเดือนพฤศจิกายน  การรับโควตาเรียนดี โควตาพื้นที่ และโควตาโรงเรียนเครือข่าย ของคณะ/วิทยาลัย เปิดรับสมัคร ประมาณเดือนกรกฎาคม * ให้ตรวจสอบข้อมูลที่แน่นอนจากระเบียบการรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษาที่รับ ระบบกลาง Admissions  รับผู้สำเร็จการศึกษาระดับ ม.6 หรือ ปวช. ที่มีผลคะแนนการสอบ O-NET/GAT/PAT ให้ดูรายละเอียด และกำหนดการต่างๆ ตามที่ สมาคมอธิการบดีแห่งประเทศไทย...
Read More »

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี รับตรง 2557

0
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี รับตรง 2557

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เปิดรับบุคคลเข้าศึกษา โครงการคัดเลือกตรงประเภทเรียนดี Download ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบ และกำหนดการสอบ Admission Room : ผู้สมัครสามารถตรวจสอบสถานะการสมัคร / สั่งพิมพ์ใบสมัคร / ยกเลิกใบสมัคร โดยการ Log in ด้วยเลขที่บัตรประจำตัวประชาชน หากผู้สมัครพบปัญญาเข้าหน้า Admission Room ไม่ได้ Click ที่นี่   ————————————————————- โครงการคัดเลือกตรงโดยใช้คะแนน GAT/PAT   ปฏิทินการรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ประจ าปีการศึกษา 2557 โครงการคัดเลือกตรงโดยใช้คะแนน GAT/PAT รายละเอียด ก าหนดการ สมัครผ่านเว็บไซต์ : http://admission.kmutt.ac.th วันอังคารที่ 1 ตุลาคม 2556 ถึง วันจันทร์ที่ 20 มกราคม 2557 2. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ วันศุกร์ที่ 24 มกราคม 2557...
Read More »

มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น รับสมัคร2557

0
มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น รับสมัคร2557

เอกสารประกอบการสมัครที่มหาวิทยาลัย 1. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 3 รูป 2. สำเนา รบ. จำนวน 2 ฉบับ   หรือหนังสือรับรอง (ฉบับจริง) จำนวน 1 ฉบับ 3. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ 4. สำเนาบัตรประชาชน จำนวน 1 ฉบับ 1. คณะบริหารธุรกิจ (บธ.บ.) - สาขาวิชาการบัญชี - กลุ่มวิชาการตลาด - กลุ่มวิชาการจัดการ - สาขาวิชาการจัดการสารสนเทศคอมพิวเตอร์ - สาขาวิชาการตลาด (English Program) 2. คณะนิเทศศาสตร์ (นศ.บ.) - สาขาวิชาโฆษณาและประชาสัมพันธ์ - สาขาวิชาวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ 3. คณะศิลปศาสตร์ (ศศ.บ.) - สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล - สาขาวิชาการท่องเที่ยว 4. คณะนิติศาสตร์ (น.บ.) -...
Read More »

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รับตรง 2557

0
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รับตรง 2557

  การคัดเลือกเข้าศึกษา โดยวิธีรับตรง (แบบปกติ) ปีการศึกษา 2557 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจะดำเนินการรับสมัครและคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยระดับปริญญาตรีโดยวิธีรับตรง (แบบปกติ) ปีการศึกษา 2557 โดยผู้สมัครจะต้องมีผลคะแนนการทดสอบตามที่ คณะ/สาขาวิชากำหนดดังนี้ 1. ผลคะแนนการทดสอบความถนัดทั่วไป (GAT) ผลการทดสอบความถนัดทางวิชาชีพและวิชาการ (PAT) ครั้งที่ 1/2557 (สอบวันที่ 7 – 10 ธันวาคม 2556) ซึ่งจัดสอบโดยสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) 2. ผลคะแนนการทดสอบวิชาสามัญ 7 วิชา (วิชาภาษาไทย ภาษาอังกฤษ สังคมศึกษา คณิตศาสตร์ ฟิสิกส์  เคมี  และชีววิทยา) (สอบวันที่ 4 – 5  มกราคม 2557) ซึ่งจัดสอบโดยสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) 3. ผลคะแนนการทดสอบวิชา CU-Science (วิชาคณิตศาสตร์  ฟิสิกส์  เคมี และชีววิทยา) ที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจัดสอบ โดยสามารถใช้ผลคะแนนการสอบย้อนหลังได้ไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันสุดท้าย...
Read More »

มหาวิทยาลัยขอนแก่น รับตรง 2557

0
มหาวิทยาลัยขอนแก่น รับตรง 2557

  ระเบียบการรับสมัครฯ ถาม-ตอบ คะแนนสอบของผู้สมัคร (ย้อนหลังได้ถึงปี 2550) คะแนนสอบของผู้สมัครปี 2555 เป็นต้นไป Log In  (สำหรับผู้ประสานงาน) ไฟล์ PowerPointแนะนำการสมัครที่นำเสนอในงานแนะแนวสัญจร ข้อสอบปี 2554 ข้อสอบปี 2555 กรอบแนวคิดเนื้อหาวิชา แนะแนวสัญจร 55 อง ระบบรับตรงผ่านเคลียริ่งเฮ้าส์ สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.) Central University Admission System National Institute of Education Testing Service (สทศ.) ศูนย์ปฏิบัติการ GPA ฝ่ายรับเข้าศึกษาของคณะแพทยศาสตร์ มข. โครงการพิเศษ หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2557 (กลุ่มที่ 1, 2, 3)  โครงการผลิตทันตแพทย์เพิ่มของคณะทันตแพทยสตร์ 2556 โครงการพิเศษของคณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. คณะเทคนิคการแพทย์ฯ เปิดรับสมัครหลายโครงการ โครงการเด็กดีมีที่เรียน หลักการและเหตุผล ใบสมัคร...
Read More »