Welcome to Magazine Premium

You can change this text in the options panel in the admin

There are tons of ways to configure Magazine Premium... The possibilities are endless!

Member Login
Lost your password?

ปริญญาตรี

มหาวิทยาลัยรังสิต รับสมัคร2557

0
มหาวิทยาลัยรังสิต รับสมัคร2557

 รับสมัครนักศึกษาใหม่ปีการศึกษา 2/2556 ระดับปริญญาตรี  สำหรับผู้สนใจสมัครศึกษาต่อใน ระดับปริญญาตรี ที่ต้องการสมัครเข้าใน ทุกสาขาวิชา ประจำภาคเรียนที่ 2/2556 โดยแบบยื่นเกรดเฉลี่ยผ่าน(ไม่ต้องสอบข้อเขียน) เริ่มรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึง 16 ตุลาคม 2556 รับสมัครวันจันทร์-ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 08.30-16.30 น. ดูหลักสูตรที่เปิดรับสมัคร และสามารถสมัคร Online หรือซื้อใบสมัครแล้ว ยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ได้ที่ สำนักงานรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยรังสิต ที่ตึก 1 ชั้น 1 ห้อง 103 (อาคารอาทิตย์ อุไรรัตน์) โดยเตรียมเอกสารให้ครบ    รับสมัครนักศึกษาใหม่ปีการศึกษา 1/2557 ระดับปริญญาตรี แบบยื่นเกรดเฉลี่ยผ่าน (GPA.) สำหรับผู้สนใจสมัครศึกษาต่อใน ระดับปริญญาตรี ที่ต้องการสมัครเข้าใน ทุกสาขาวิชา ประจำภาคเรียนที่ 1/2557 โดยแบบยื่นเกรดเฉลี่ยผ่าน(ไม่ต้องสอบข้อเขียน) เริ่มรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึง 30 พฤษภาคม 2557 รับสมัคร : วันจันทร์ – วันศกร์...
Read More »

มหาวิทยาลัยมหิดล รับตรง2557

0
มหาวิทยาลัยมหิดล รับตรง2557

ระบบมหิดลรับตรง ผู้สมัครต้องสมัครเข้าศึกษากับมหาวิทยาลัยมหิดลโดยตรง แต่ต้องสมัครสอบข้อเขียนรายวิชาสามัญที่สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) (สทศ.) เป็นผู้ดำเนินการ ทั้งการจัดทำข้อสอบ จัดสนามสอบ และตรวจให้คะแนน ข้อสอบดังกล่าวเป็นข้อสอบรับตรงร่วม ที่หลายสถาบันมีข้อตกลงใช้ร่วมกัน เพื่อให้นักเรียนที่สมัครรับตรงหลายสถาบันเสียค่าใช้จ่ายลดลง และลดภาระการเดินทางไปสอบข้อเขียนในสนามสอบที่ห่างไกล โดย สทศ. จะใช้สนามสอบของการสอบ GAT/PAT ข้อสอบรับตรงร่วมที่ใช้คัดเลือกเป็นรายวิชาสามัญรวมทั้งสิ้น 7 วิชา ได้แก่ คณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย และสังคมศึกษา ใช้เวลาสอบวิชาละ 1 ชั่วโมงครึ่ง (รายละเอียดหน้า 9-118) ผู้สมัครจะต้องเลือกสมัครสอบในรายวิชาที่หลักสูตรที่ต้องการสมัครกำหนดไว้ เมื่อ สทศ.ประกาศคะแนนข้อเขียน มหาวิทยาลัยมหิดลจะนำคะแนนมาใช้ตัดสินเพื่อให้เข้าสอบสัมภาษณ์/สอบวิชาเฉพาะ/สอบความถนัดทางวิชาชีพ และตรวจร่างกาย และประกาศเป็นผู้ผ่านการคัดเลือก รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกจะนำเข้าระบบ Clearing-house ที่ดำเนินการโดยสมาคมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (สอท.) เพื่อให้ผู้ผ่านการคัดเลือกยืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษาเพียงสถาบันเดียวต่อไป ระบบ Clearing-house ดำเนินการโดยสมาคมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (สอท.) โดยการรวบรวมและประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกในระบบรับตรงหรือระบบโควตาของสถาบันต่างๆ ที่มีข้อตกลงในการร่วมใช้ระบบ Clearing-house เพื่อให้ผู้ผ่านการคัดเลือกยืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษา เพียงแห่งเดียวภายในระยะเวลาที่กำหนด เนื่องจากหลายปีที่ผ่านมาสถาบันต่างๆ รับสมัครในระบบ รับตรงและโควตามากขึ้น...
Read More »

มหาวิทยาลัยบูรพา รับตรง2557

0
มหาวิทยาลัยบูรพา รับตรง2557

     ข่าวรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี     การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี โครงการพิเศษต่าง ๆ ปีการศึกษา ๒๕๕๗  ๑. โครงการรับบุคคลเข้าศึกษาตามข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU)  ระเบียบการ คลิกที่นี่  สมัครออนไลน์ คลิกที่นี่   ๒. โครงการเพชรตะวันออก  ระเบียบการ คลิกที่นี่  สมัครออนไลน์ คลิกที่นี่   ๓. โครงการโควตาพิเศษ โรงเรียนสาธิต”พิบูลบำเพ็ญ”  ระเบียบการ คลิกที่นี่  สมัครออนไลน์ คลิกที่นี่   ๔. โครงการขยายโอกาสทางการศึกษาท้องถิ่น (รอบ 1) วิทยาเขตจันทบุรี  ระเบียบการ คลิกที่นี่  สมัครออนไลน์ คลิกที่นี่   ๕. โครงการนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทั่วประเทศ  ระเบียบการ คลิกที่นี่  สมัครออนไลน์ คลิกที่นี่      ระเบียบการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ปีการศึกษา ๒๕๕๗  โครงการผลิตแพทย์ชนบทเพิ่ม (กระทรวงสาธารณสุข) (สำหรับผู้สมัครที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน 9 จังหวัดภาคตะวันออก หรือบิดามารดามีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน 9 จังหวัดภาคตะวันออก ไม่น้อยกว่า 3 ปี นับถึงวันสมัคร)   โครงการผลิตแพทย์เพิ่ม (กระทรวงศึกษาธิการ) (สำหรับผู้สมัครทั่วประเทศ)  เข้าสู่ระบบการสมัครออนไลน์ คลิกที่นี่      ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี โครงการนักเรียนผู้มีความสามารถพิเศษทางกีฬา...
Read More »

มหาวิทยาลัยนเรศวร รับสมัคร 2557 (โควตา)

0
มหาวิทยาลัยนเรศวร รับสมัคร 2557 (โควตา)

            ระเบียบการโควตา ปฎิทิน คุณสมบัติ หลักสูตรสาขา/จำนวนรับ กลุ่มโรงเรียน       ระเบียบการโครงการพิเศษ ปฎิทิน คุณสมบัติ ตารางสอบข้อเขียน       ระเบียบการโควตาแพทย์รับตรง ปฎิทิน คุณสมบัติ ตารางองค์ประกอบ/จำนวนรับ       ระเบียบการแพทย์แนวใหม่ ปฎิทิน คุณสมบัติ วิชาสอบ   ปริญญาตรี บัณฑิตศึกษา ปริญญาตรี-ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านสอบสัมภาษณ์ โครงการพิเศษระบบรับตรง รอบ 2 (หลัง ADMISSION ) ปีการศึกษา 2556 (25/07/2556)  บัณฑิตศึกษา-ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านสัมภาษณ์ระดับบัณฑิตศึกษา และประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง ปีการศึกษา 2556 (รอบ2) (8/08/2556)  ปริญญาตรี-ดาวน์โหลดการประชุมชี้แจงเพื่อเตรียมความพร้อมในการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษา ระบบรับตรง (โควตา)...
Read More »

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ รับสมัคร 2557

0
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ รับสมัคร 2557

คณะบริหารธุรกิจ หลักสูตร 4 ปี ภาคปกติ หลักสูตร 4 ปี ภาคค่ำ สาขาวิชาการเงิน สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ สาขาวิชาการตลาด สาขาวิชาการจัดการ สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม สาขาวิชาการจัดการธุรกิจท่องเที่ยว สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน สาขาวิชาการเงิน สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ สาขาวิชาการตลาด สาขาวิชาการจัดการ สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม สาขาวิชาการจัดการธุรกิจท่องเที่ยว สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน หลักสูตรเทียบโอนจาก ปวส. ภาคปกติ หลักสูตรเทียบโอนจาก ปวส. ภาคค่ำ สาขาวิชาการเงิน สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ สาขาวิชาการตลาด สาขาวิชาการจัดการ สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม สาขาวิชาการจัดการธุรกิจท่องเที่ยว สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน สาขาวิชาการเงิน สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ สาขาวิชาการตลาด สาขาวิชาการจัดการ สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม สาขาวิชาการจัดการธุรกิจท่องเที่ยว สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน คณะการบัญชี หลักสูตร 4 ปี ภาคปกติ หลักสูตร 4...
Read More »