Welcome to Magazine Premium

You can change this text in the options panel in the admin

There are tons of ways to configure Magazine Premium... The possibilities are endless!

Member Login
Lost your password?

รับตรงม.เกษตร 57

รับตรงเกษตร บางเขน 57

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ระบบรับสมัครเข้าศึกษา
Update Latest

แนะนำการเข้าศึกษาต่อโครงการรับตรง มก.

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีนโยบายที่จะรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในระบบรับตรง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปีการศึกษา 2557 โดยรับรวมทุกวิทยาเขต ได้แก่ วิทยาเขตบางเขน วิทยาเขตกำแพงแสน วิทยาเขตศรีราชา และวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร รวมจำนวนทั้งสิ้น 4,854 คน

ปฏิทินการศึกษา


1 – 27 ต.ค. 2556 สมัครสอบ GAT/PAT ครั้งที่ 1/2557 โดยสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)(สทศ.) ผ่านเว็บไซต์ http://www.niests.or.th/ -ผู้สมัครสอบต้องสอบรายวิชาตามที่คณะ/สาขาวิชาต้องการ
1 – 24 พ.ย. 2556 สมัครสอบวิชาสามัญ 7 วิชา โดยสถาบันทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)(สทศ.) ผ่านเว็บไซต์ http://www.niets.or.th/ -ผู้สมัครต้องสอบรายวิชาตามที่คณะ/สาขาวิชาต้องการ
7 – 27 พ.ย. 2556 รับสมัคร Online ผ่านเว็บไซต์ https://admission.ku.ac.th/ ดังนี้

 1. ศึกษาข้อมูลและรายละเอียดการรับสมัครและคัดเลือก และตรวจสอบคุณสมบัติทั่วไป คุณสมบัติเฉพาะและรายวิชาที่ต้องใช้เป็นเกณฑ์ในการคัดเลือก
 2. สมัคร Online และดำเนินการตามขั้นตอนการสมัคร/พิมพ์ใบชำระเงินค่าสมัครและชำระเงินค่าสมัครผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารเท่านั้น
 3. ตรวจสอบรายชื่อผู้สมัครและสถานะการชำระเงินค่าสมัคร (หลังวันชำระเงิน 1 วันทำการ)
7 – 10 ธ.ค. 2556 สอบ GAT/PAT ครั้งที่ 1/2557 โดย สทศ. ตามสนามสอบที่กำหนด
4 – 5 ม.ค. 2557 สอบวิชาสามัญ 7 วิชา โดย สทศ ตามสนามสอบที่กำหนด
19 ม.ค. 2557 ประกาศผลสอบ GAT/PAT ครั้งที่ 1/2557 โดย สทศ.
11 ก.พ. 2557 ประกาศผลสอบวิชาสามัญ 7 วิชา โดย สทศ.
6 มี.ค. 2557 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก และมีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ทางเว็ฐไซต์ https://admission.ku.ac.th ผู้ผ่านการคัดเลือกเตรียมเอกสารเพื่อตรวจสอบคุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์
13 มี.ค. 2557 สอบสัมภาษณ์และตรวจสอบคุถณสมบัติที่คณะ/วิทยาเขตที่ผ่านการคัดเลือก
24 มี.ค. 2557 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ และรายละเอียดการรายงานตัวยืนยันการเข้าศึกษาผ่านเว็บไซต์ https://admission.ku.ac.th

ขั้นตอนการสมัคร


รับสมัครออนไลน์ผ่านเว็บไซต์เท่านั้น
1. สมัครสมาชิก
2. เลือกคณะ/สาขาวิชา ตามลำดับ (ไม่เกิน 4 คณะ/สาขาวิชา)
3. กรอกข้อมูลผู้สมัครและอัพโหลดเฉพาะรูปถ่าย (ไฟล์นามสกุล .jpg ขนาด 450×600 พิกเซล ความละเอียด 300 dpi ขนาดของไฟล์ ประมาณ 100-200 KB)
4. ปริ้นท์ใบสมัครและใบชำระเงินผ่านธนาคาร
5. ชำระเงินผ่านเคาน์เตอร์ธนาคาร เท่านั้น
6. ตรวจสอบยืนยันการชำระเงินผ่านเว็บไซต์
7. รอประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือกมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
8. อัพโหลดสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและใบ ปพ.1 (เฉพาะผู้ผ่านการคัดเลือกมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ เท่านั้น)
9. สอบสัมภาษณ์ (ตามคณะ/วิทยาเขต ที่ผ่านการคัดเลือก โดยจะประกาศสถานที่สอบสัมภาษณ์ให้ทราบอีกครั้ง)
10. รายงานตัวและยืนยันการเข้าศึกษาผ่านเว็บไซต์ (พร้อมรับรหัสยืนยันสิทธิ์ในระบบ Clearinghouse ทาง E-mail)
11. ยืนยันสิทธิ์ในระบบ Clearinghouse ตามวันและเวลา ที่กำหนดผ่านเว็บไซต์ของ สอท.

 

คุณสมบัติผู้สมัคร


1. เป็นผู้ยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข
2. เป็นผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายปีที่ 6 หรือเป็นผู้สำเร็จการศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 หรือประกาศนียบัตรอื่นที่กระทรวงศึกษาธิการเทียบเท่า สำหรับผู้สมัครที่จบหลักสูตรการศึกษานอกโรงเรียน สายสามัญ ต้องมีคุณสมบัติตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการดำเนินงานการศึกษานอกโรงเรียน สายสามัญศึกษา (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2544
3. เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติเฉพาะ ตามที่ คณะ/สาขาวิชา กำหนด
4. เป็นผู้ไม่มีโรคติดต่อร้ายแรง โรคที่สังคมรังเกียจ หรือโรคสำคัญที่จะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
5. เป็นผู้ที่มีความประพฤติเรียบร้อย และรับรองต่อมหาวิทยาลัยได้ว่าจะตั้งใจศึกษาเล่าเรียนเต็มความสามารถ และจะปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับของมหาวิทยาลัยที่มีอยู่แล้ว หรือที่จะมีต่อไปโดยเคร่งครัดทุกประการ

 

สมัคร ม. เกษตร ที่ https://admission.ku.ac.th

 

———————————————————————

เว็บไซต์สำนักทะเบียนและประมวลผล มก. คลิก++

ประกาศ
การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2557
Smile การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์Smileเกณฑ์การพิจารณาการรับเข้าศึกษาในระบบรับตรง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ Smileปฏิทินการรับเข้าศึกษาในระบบรับตรง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ Smileเข้าร่วม Group Facebook รับตรง มก. (KU Admission)  
โครงการเรียนล่วงหน้า
Smileกำหนดการปฐมนิเทศนักเรียนโครงการเรียนล่วงหน้า รุ่นที่ 8 ปีการศึกษา 2556
Smileเข้าร่วมกลุ่มโครงการเรียนล่วงหน้าของ facebook Smileดาวน์โหลดระเบียบการและวิธีการสมัคร โครงการเรียนล่วงหน้า รุ่นที่ 8 Smileวิธีการรับสมัครออนไลน์

 

———————————–

เรียนต่อต่างประเทศ กับเรา Study Square co.,Ltd.Study Square Co., Ltd 

Study Square Co., Ltd เตรียมทีมงานมืออาชีพ เพื่อแนะแนวเรียนต่อต่างประเทศ – เรียนต่ออังกฤษ เรียนต่อออสเตรเลีย เรียนต่ออเมริกา บริการด้วยแนะแนวเรียนต่ออย่างมีคุณภาพและความเป็นธรรม เพื่อความสำเร็จในการศึกษาต่อของนักเรียนในสหรัฐอเมริกา อังกฤษ ออสเตรเลีย อย่างแท้จริง

หลาย ๆ คนอาจคิดว่าการเรียนต่อ ประเทศอังกฤษ อเมริกา ประเทศออสเตรเลีย เป็นเรื่องไกลเกินเอื้อม ซึ่งในความเป็นจริงนั้น อาจไม่ยากอย่างที่คิด เพียงแค่ติดต่อเรา Study Square ยินดีบริการ เพื่อการเรียนในอังกฤษ อเมริกา ออสเตรเลีย ด้วยทีมงานมืออาชีพ ให้ความรู้ในการศึกษาต่ออังกฤษ ศึกษาต่ออเมริกา ศึกษาต่อออสเตรเลีย อย่างถูกต้องรู้จริง บริการด้านวีซ่า วีซ่าอังกฤษ วีซ่าอเมริกา วีซ่าออสเตรเลีย ด้วยประสบการณ์อันยาวนาน ยินดีบริการด้วยใจอย่างเต็มความสามารถของทีมงาน

ติดต่อเพื่อเรียนต่อกับเราที่

Study Square Co.,Ltd. 5  Therd Rachan 1 Lane,Therd Rachan Rd, Srikan, Donmuang,
Bangkok, 10210 Thailand

Tell: 089-1261024, 02-9291231 (พี่กฤต)
email : studysquares@hotmail.com, studysquares@ymail.com

Facebook : https://www.facebook.com/pkrit.squares

Line : 089-1261024,  Skype : Krit2519

Share and Enjoy

 • Facebook
 • Twitter
 • Delicious
 • LinkedIn
 • StumbleUpon
 • Add to favorites
 • Email
 • RSS

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *

ข้ามไปยังทูลบาร์