Welcome to Magazine Premium

You can change this text in the options panel in the admin

There are tons of ways to configure Magazine Premium... The possibilities are endless!

Member Login
Lost your password?

มหาวิทยาลัยกรุงเทพ รับสมัครปริญญาตรี 2558

0
ตุลาคม 10, 2014
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ รับสมัครปริญญาตรี 2558

ขั้นตอนการรับสมัคร กำหนดการรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ภาคปกติและภาคพิเศษ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557 และ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 สามารถสมัครด้วยตนเองที่มหาวิทยาลัยหรือ สมัครผ่านระบบอินเทอร์เน็ต (Online) ไม่เสียค่าใช้จ่ายในการสมัคร สมัครด้วยตนเองที่มหาวิทยาลัย กรอกใบสมัครสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักศึกษา ขอรับได้ที่สถานที่สมัคร หรือ Download ได้ ที่นี่ ยื่นเอกสารสมัคร โดยมีการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ (โดยวิธีการใดวิธีการหนึ่ง) สอบข้อเขียน สอบสัมภาษณ์(สำหรับผู้สมัคร คณะศิลปกรรมศาสตร์และคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ถ้ามีแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio)ให้นำมาเพื่อประกอบการพิจารณาการสอบสัมภาษณ์) ใช้คะแนนแอดมิชชั่น สมัครผ่านระบบอินเทอร์เน็ต (ออนไลน์) กรอกข้อมูลการสมัครทางอินเตอร์เน็ต ที่นี่ พิมพ์บัตรประจำตัวผู้สอบหลังจากสมัคร ยื่นเอกสารรสมัคร โดยมีการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ (โดยวิธีการใดวิธีการหนึ่ง) ใช้คะแนนแอดมิชชั่น ตรวจผลการคัดเลือกได้ทันที สอบสัมภาษณ์ สอบข้อเขียนออนไลน์ ที่มหาวิทยาลัยกรุงเทพ หลังจากสอบผ่านสามารถขึ้นทะเบียนนักศึกษาและ ลงทะเบียนเรียนได้ทันที รายละเอียดและกำหนดการ รับสมัคร สมัครโดยตรงที่มหาวิทยาลัย ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557  ...
Read More »

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รับตรง ปริญญาตรี 2558

0
ตุลาคม 10, 2014
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รับตรง ปริญญาตรี 2558

  รายละเอียดที่สำคัญ ผู้สมัครจะต้องมีคุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะตามที่คณะ/สาขาประกาศไว้ การพิจารณาผู้สมัครจะใช้คะแนนสอบวิชาสามัญ โดยอาจจะมีเกณฑ์ขั้นต่ำของคะแนนที่ได้ รวมถึงเกณฑ์ขั้นต่ำของคะแนนจากการสอบ GAT/PAT ครั้งที่ 1/2558 (อ่านรายละเอียดของสาขาที่เปิดรับสมัคร) ดังนั้นนักเรียนจะต้องตรวจสอบเกณฑ์และสมัครสอบในรายวิชาต่าง ๆ ตามที่ระบุในประกาศ จึงจะมีสิทธิ์เข้ารับการพิจารณาคัดเลือก การเลือกอันดับสาขาทำได้สองรูปแบบ: รูปแบบที่ 1 เลือกอันดับสาขาโดยเลือกไม่เกิน 4 อันดับการเลือก และ รูปแบบที่ 2 เลือกอันดับเพียงอันดับเดียว และขอรับการพิจารณาเป็นอันดับสำรองในกรณีที่ไม่ผ่านการคัดเลือกรอบที่ 1 (อ่านรายละเอียดได้ด้านล่าง) เริ่มรับสมัครวันที่ 10 พ.ย. 2557 จนถึงวันที่ 2 ก.พ. 2558 (อ่านกำหนดการการสมัคร KU Admission) ผู้สมัครจะต้องชำระค่าธรรมเนียมการสมัครผ่านทางธนาคาร โดยค่าธรรมเนียบสำหรับผู้สมัครที่เลือก 1 คณะ/สาขาวิชา คือ 300 บาท สำหรับการเลือกอันดับต่อไป อันดับละ 100 บาท ผู้ผ่านการคัดเลือกต้องชำระเงินประกันสิทธิ์และเข้าไปยืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษาต่อผ่านทางระบบเคลียริงเฮาส์ของสอท. คุณสมบัติทั่วไป เป็นผู้ยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข...
Read More »

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รับโควตา 2558

0
ตุลาคม 10, 2014
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รับโควตา 2558

  การรับเข้าศึกษาต่อผ่านทางโครงการโควตา เพื่อเปิดโอกาสทางการศึกษาและยกระดับการศึกษา ให้กับเยาวชนของชาติผู้มีความสามารถพิเศษในด้านต่าง ๆ ตามนโยบายและความร่วมมือตามข้อตกลงกับหน่วยงานอื่น ๆ มหาวิทยาลัยจึงเปิดช่องทางการรับเข้าศึกษาให้กับนักเรียนที่มีคุณสมบัติเฉพาะ เช่น โครงการโควตาพิเศษ สำหรับนักเรียนท้องถิ่น 30 จังหวัด โครงการรับผู้มีความสามารถทางกีฬาดีเด่น โครงการรับนักเรียนโอลิมปิกวิชาการ เป็นต้น ข่าวการสมัครโควตา ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่องการรับสมัครและการคัดเลือกผู้มีความสามารถทางกีฬาดีเด่นเข้าศึกษา โดยวิธีพิเศษ ดาวน์โหลดประกาศ โควตาพิเศษ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มีโครงการรับนิสิตสำหรับนักเรียน จบมัธยมศึกษาตอนปลายจากโรงเรียนมัธยมศึกษาในท้องถิ่น 30 จังหวัด (โควตาพิเศษ) โควตานักกีฬา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เปิดรับสมัครผู้มีความสามารถทางกีฬาดีเด่นฯ เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยวิธีพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2558 จำนวน 147 คน (15 คณะ) การสมัครเริ่มตั้งแต่วันที่ 13 ต.ค. 2557 ถึง 31 ต.ค. 2557 โดยใช้เกณฑ์ทั้งคะแนนทดสอบทางวิชาการ และคะแนนทดสอบความสามารถทางกีฬา รายละเอียด ดาวน์โหลดประกาศ โควตาประเภทอื่น ๆ นอกจากโควตาพิเศษและโควตานักกีฬาแล้ว...
Read More »

มหาวิทยาลัยกรุงเทพ รับสมัครปริญญาตรี 2558

0
ตุลาคม 10, 2014

ขั้นตอนการรับสมัคร กำหนดการรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ภาคปกติและภาคพิเศษ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557 และ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 สามารถสมัครด้วยตนเองที่มหาวิทยาลัยหรือ สมัครผ่านระบบอินเทอร์เน็ต (Online) ไม่เสียค่าใช้จ่ายในการสมัคร สมัครด้วยตนเองที่มหาวิทยาลัย กรอกใบสมัครสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักศึกษา ขอรับได้ที่สถานที่สมัคร หรือ...
Read More »

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รับตรง ปริญญาตรี 2558

0
ตุลาคม 10, 2014

  รายละเอียดที่สำคัญ ผู้สมัครจะต้องมีคุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะตามที่คณะ/สาขาประกาศไว้ การพิจารณาผู้สมัครจะใช้คะแนนสอบวิชาสามัญ โดยอาจจะมีเกณฑ์ขั้นต่ำของคะแนนที่ได้ รวมถึงเกณฑ์ขั้นต่ำของคะแนนจากการสอบ GAT/PAT ครั้งที่ 1/2558 (อ่านรายละเอียดของสาขาที่เปิดรับสมัคร) ดังนั้นนักเรียนจะต้องตรวจสอบเกณฑ์และสมัครสอบในรายวิชาต่าง ๆ ตามที่ระบุในประกาศ จึงจะมีสิทธิ์เข้ารับการพิจารณาคัดเลือก การเลือกอันดับสาขาทำได้สองรูปแบบ: รูปแบบที่ 1 เลือกอันดับสาขาโดยเลือกไม่เกิน...
Read More »

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รับโควตา 2558

0
ตุลาคม 10, 2014

  การรับเข้าศึกษาต่อผ่านทางโครงการโควตา เพื่อเปิดโอกาสทางการศึกษาและยกระดับการศึกษา ให้กับเยาวชนของชาติผู้มีความสามารถพิเศษในด้านต่าง ๆ ตามนโยบายและความร่วมมือตามข้อตกลงกับหน่วยงานอื่น ๆ มหาวิทยาลัยจึงเปิดช่องทางการรับเข้าศึกษาให้กับนักเรียนที่มีคุณสมบัติเฉพาะ เช่น โครงการโควตาพิเศษ สำหรับนักเรียนท้องถิ่น 30 จังหวัด โครงการรับผู้มีความสามารถทางกีฬาดีเด่น โครงการรับนักเรียนโอลิมปิกวิชาการ เป็นต้น ข่าวการสมัครโควตา ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่องการรับสมัครและการคัดเลือกผู้มีความสามารถทางกีฬาดีเด่นเข้าศึกษา...
Read More »

ราชภัฏจันทรเกษม รับสมัครปริญญาตรี 2558

0
กันยายน 8, 2014

ขั้นตอนการสมัคร ผู้สมัครควรศึกษารายละเอียดดังนี้ 1. ข้อควรปฏิบัติในการสมัคร 1.1 ผู้สมัครต้องกรอกใบสมัครผ่าน Internet http://eadmission.chandra.ac.th ได้ทั้งภายนอกมหาวิทยาลัยและในมหาวิทยาลัย สมัครได้ตามวัน – เวลาที่กำหนด โดยยังไม่ใช้หลักฐานการศึกษา โดยให้ข้อมูลตามความจริง เพื่อประโยชน์ในการนำส่งข้อมูลแก่ สกอ. และ กองทุนกู้ยืม 1.2...
Read More »


มหาวิทยาลัยกรุงเทพ รับสมัครปริญญาตรี 2558

มหาวิทยาลัยกรุงเทพ รับสมัครปริญญาตรี 2558

ขั้นตอนการรับสมัคร กำหนดการรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ภาคปกติและภาคพิเศษ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557 และ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 สามารถสมัครด้วยตนเองที่มหาวิทยาลัยหรือ สมัครผ่านระบบอินเทอร์เน็ต (Online) ไม่เสียค่าใช้จ่ายในการสมัคร สมัครด้วยตนเองที่มหาวิทยาลัย กรอกใบสมัครสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักศึกษา ขอรับได้ที่สถานที่สมัคร หรือ Download ได้ ที่นี่ ยื่นเอกสารสมัคร โดยมีการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ (โดยวิธีการใดวิธีการหนึ่ง) สอบข้อเขียน สอบสัมภาษณ์(สำหรับผู้สมัคร คณะศิลปกรรมศาสตร์และคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ถ้ามีแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio)ให้นำมาเพื่อประกอบการพิจารณาการสอบสัมภาษณ์) ใช้คะแนนแอดมิชชั่น สมัครผ่านระบบอินเทอร์เน็ต (ออนไลน์) กรอกข้อมูลการสมัครทางอินเตอร์เน็ต ที่นี่ พิมพ์บัตรประจำตัวผู้สอบหลังจากสมัคร ยื่นเอกสารรสมัคร โดยมีการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ (โดยวิธีการใดวิธีการหนึ่ง) ใช้คะแนนแอดมิชชั่น ตรวจผลการคัดเลือกได้ทันที สอบสัมภาษณ์ สอบข้อเขียนออนไลน์ ที่มหาวิทยาลัยกรุงเทพ หลังจากสอบผ่านสามารถขึ้นทะเบียนนักศึกษาและ ลงทะเบียนเรียนได้ทันที รายละเอียดและกำหนดการ รับสมัคร สมัครโดยตรงที่มหาวิทยาลัย ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557  ...

มหาวิทยาลัยกรุงเทพ รับสมัครปริญญาตรี 2558

มหาวิทยาลัยกรุงเทพ รับสมัครปริญญาตรี 2558

ขั้นตอนการรับสมัคร กำหนดการรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ภาคปกติและภาคพิเศษ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557 และ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 สามารถสมัครด้วยตนเองที่มหาวิทยาลัยหรือ สมัครผ่านระบบอินเทอร์เน็ต (Online)...

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รับตรง ปริญญาตรี 2558

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รับตรง ปริญญาตรี 2558

  รายละเอียดที่สำคัญ ผู้สมัครจะต้องมีคุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะตามที่คณะ/สาขาประกาศไว้ การพิจารณาผู้สมัครจะใช้คะแนนสอบวิชาสามัญ โดยอาจจะมีเกณฑ์ขั้นต่ำของคะแนนที่ได้ รวมถึงเกณฑ์ขั้นต่ำของคะแนนจากการสอบ GAT/PAT ครั้งที่ 1/2558 (อ่านรายละเอียดของสาขาที่เปิดรับสมัคร) ดังนั้นนักเรียนจะต้องตรวจสอบเกณฑ์และสมัครสอบในรายวิชาต่าง ๆ ตามที่ระบุในประกาศ...

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รับโควตา 2558

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รับโควตา 2558

  การรับเข้าศึกษาต่อผ่านทางโครงการโควตา เพื่อเปิดโอกาสทางการศึกษาและยกระดับการศึกษา ให้กับเยาวชนของชาติผู้มีความสามารถพิเศษในด้านต่าง ๆ ตามนโยบายและความร่วมมือตามข้อตกลงกับหน่วยงานอื่น ๆ มหาวิทยาลัยจึงเปิดช่องทางการรับเข้าศึกษาให้กับนักเรียนที่มีคุณสมบัติเฉพาะ เช่น โครงการโควตาพิเศษ สำหรับนักเรียนท้องถิ่น 30 จังหวัด โครงการรับผู้มีความสามารถทางกีฬาดีเด่น...

ราชภัฏจันทรเกษม รับสมัครปริญญาตรี 2558

ราชภัฏจันทรเกษม รับสมัครปริญญาตรี 2558

ขั้นตอนการสมัคร ผู้สมัครควรศึกษารายละเอียดดังนี้ 1. ข้อควรปฏิบัติในการสมัคร 1.1 ผู้สมัครต้องกรอกใบสมัครผ่าน Internet http://eadmission.chandra.ac.th ได้ทั้งภายนอกมหาวิทยาลัยและในมหาวิทยาลัย สมัครได้ตามวัน – เวลาที่กำหนด โดยยังไม่ใช้หลักฐานการศึกษา โดยให้ข้อมูลตามความจริง...